زنان ایرانی در رسانههای جهان

Iran Newspaper - - News -

ثبــت نتیجه پــرگل در دیــدار ایــران و کامبوج و حضــور زنان در ورزشــگاه آزادی، باعث شد بســیاری از رسانههای معتبر جهــان بــه ایــن بــازی و اتفاقــات آن بپردازند. جالــب اینکه رســانههای بینالمللــ­ی با توجه به حضور بانــوان، این بازی را بــه یک بازی دو ســر برد برای ایران دانستند. صفحه اینســتاگر­ام کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از پیــروزی تیــم ملی به حضور زنان در ورزشــگاه آزادی واکنش نشــان داد و آن را اتفاقــی خــوب بــرای فوتبال ایران دانســت. ســایت امریکایی بلیچــر ریپورت نوشــت:«بعد از ۰۴ ســال زنان ایرانی این اجازه را به دســت آوردند تا بازی تیم ملی فوتبال کشورشان را از نزدیک تماشا کنند.» سایت ایتالیایی ItaSportPr­ess نوشــت: «ایران تاریخسازی کرد. این دیدار یک بازی دو سر برد برای ایران بود. آنها هم به برد پرگلی برابر کامبوج دست یافتند و هم تماشاگران خانم ایرانی در ورزشــگاه بازی تیم ملی کشورشــان را از نزدیک تماشا کردند.» سایت گلوبو برزیل نوشــت: «از ۵ اکتبر 19۸1 که دو تیم اســتقالل و پرسپولیس برابر هم قرار گرفتند، ۸۳ سال میگذرد و در این مدت تماشاگران زن نتوانستند در ورزشگاه آزادی تیم ملی کشورشــان را حمایت کنند ولی این روند در بازی برابر کامبوج بــه پایان رســید. هیچ قانون شــفافی درباره ممنوعیــت ورود زنان به ورزشــگاه وجــود نــدارد ولی ایرانیهــا که تمایل به تغییــرات دارند و عالقــه وافری نیز به فوتبال دارند توانستند به این اتفاق مهم دست یابند.»

همچنین رویترز، آسوشــیتدپ­رس و تیدی آلمان نیز به بررسی حضور زنان در ورزشــگاه و همکاری خوب ایران با فیفــا پرداختند که یکی از اتفاقات خوب فوتبالــی جهــان رخ داد. گاردین در مقالهای مفصل به این بحث پرداخت و از آینده حضور تماشــاگرا­ن زن ایرانی در ورزشــگاه نوشت. بیبیسی و سیانان نیز در کنار آس اســپانیا از جشــن هــواداران زن ایرانــی در آزادی خبر دادند که در یــک روز تاریخــی به وقوع پیوســت و در آن تیم ملی ایران بــرد پرگلی برابر کامبــوج بــه دســت آورد. همچنین نشــریه اکیپ نیز در گزارشــی بــه این اتفاق پرداخــت: «پیــروزی ایــران برابر کامبوج تنهــا در زمین بازی به دســت نیامد و در رابطــه بــا برابری زنان و مردان نیز اتفاق مثبتی در ورزشــگاه رخ داد و برای اولیــن بــار زنان اجازه حضور در ورزشــگاه را به دســت آوردند تــا یک برد دیگر بــرای ایــران ثبت شــود.» همچنین رســانههای دیگر از جمله لوموند فرانســه، بخش رســانهای گاردین و شــبکههای توئیتر رســانههای ورزشــی دنیــا نیز این اتفاق را بازتاب دادهاند. خبرنگار فرانس ۴۲ هم که در ورزشــگاه آزادی حضور داشــت در مــورد حضــور بانــوان گفت:«بســیار تحــت تأثیــر قــرار گرفتــم. فکر میکنم اگر میتوانســت­ند چهار پنج هــزار بلیت دیگر به زنها میفروختند، باز هم میآمدند. من هرگز اینهمه زن را ندیده بودم که به تماشــای مسابقهای بیایند و این همه ســاعت طوالنی فریاد بکشــند و تشــویق کنند و باور کنید من در اســتادیوم­های زیادی بودهام و کلی فوتبال دیدهام. شــور و اشــتیاقی که این زنــان در دنبــال کــردن این مســابقه داشــتند یک چیــز فوقالعاده بــود. خیلی خوشــحالم کــه در ایــن بازی ایــران توانســت گلهای زیــادی بزند و ایــن زنان توانستند خوشحال به خانه برگردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.