AS (اسپانیا)

Iran Newspaper - - News -

عکــس بــزرگ چهــره ارلینــگ بــرات هالند، نو ستاره 19 ساله فوتبال نروژ که عضــو تیم ردبول اتریش اســت و رئال مادریــد وی را صید جدیدش و یکی از سازندگان آینده خود میداند، صفحه اول ایــن نشــریه را بــه تســخیر خــود درآورده اســت. »AS« به لیونل مســی فوق ســتاره بارســلونا نیز توجه نشــان داده و حضــور او در ســیرک مشــهور سولیل و تبعات آن را برشمرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.