وال استریت ژورنال (امریکا)

Iran Newspaper - - News -

برگــزاری یکــی از بازیهــای پیشفصــل »NBA« در چیــن، تبدیــل بــه عکــس و گزارشنخستا­ینروزنامها­قتصادیشده چرا که نشان میدهد داد و ستدهای مالی امریکا و چین با وجود روابط تیره سیاســی دو کشــور مسألهای نیســت که هیچ یک از آنها بتوانند چشم بر آن بپوشند. به نوشته این نشریه، بازیکنان دو تیم بروکلین نتز و لسآنجلس لیکرز در پایان دیدار حاضر به گفتوگو با رسانههای چینی نشدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.