پرچمداری ساره جوانمردی در پاراتیراند­ازی جهان

Iran Newspaper - - News -

مراســم افتتاحیه رقابتهــای پاراتیرانـ­ـدازی قهرمانی جهان 91۰۲ ســیدنی از دیــروز (جمعــه) آغــاز شــد و ســاره جوانمردی بــه نمایندگــی از تیم ملی کشورمان پرچم ایران را حمل کرد. مسابقات پاراتیراند­ازی قهرمانی جهان در دو رشته تپانچه خفیف و تفنگ ۰1 متر بادی و درازکش برگزار می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.