تمرین پرسپولیس با آنالیزور جدید

Iran Newspaper - - News -

تمرین روز گذشته پرسپولیس که در ورزشگاه شهید کاظمی انجام پذیرفت، با بدنسازی و سپس تمرکز روی کارهای مختلف تاکتیکی همراه شد. در آغاز تمریــن، مهــرداد خانبان آنالیزور جدید ســرخها به حاضران معرفی شــد و کمال کامیابینیا که عوارض عمل جراحی شــانهاش را میگذراند، در محل حاضر شد و با یارانش خوش و بش کرد. قرمزها برای دیدار با صنعت نفت در جام حذفی مهیا میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.