واکنش فردوسیپور به ورود زنان به ورزشگاه آزادی

Iran Newspaper - - News -

عادل فردوسیپور، کارشناس و گزارشگر ورزش که این روزها دور از تلویزیون اســت پس از بازی ایران و کامبوج به حضور زنان در ورزشگاه آزادی اینگونه واکنــش نشــان داد: «عمیقــاً و قلبــاً بســیار خوشــحالم کــه پــس از ســالها محرومیت، بانوان عزیز در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کردند. تماشای بازی در ورزشگاهها حق طبیعی زنان شایسته کشور ماست و امیدوارم این حضور به شکل حداکثری تداوم پیدا کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.