مواضع سیاسی نباید روی جایگاه ادبی نویسنده سایه بیندازد

Iran Newspaper - - News - علیاصغر حداد مترجم ادبیات آلمانی

نــه تنهــا دربــاره جایــزه ادبــی نوبــل، دربــاره هــر جایزهای بــا تعــدادی موافق و مخالــف روبهروییم. بــا این حال هر دو نویســندها­ی که برای نوبل دو ســال اخیر معرفــی شــدهاند از جملــه چهرههــای شــاخص ادبیــات محســوب میشــوند. پیتر هانتکه از نســل نویســندگا­ن آلمانی زبانیســت کــه نوشــتن را بعــد از جنــگ جهانــی دوم آغــاز کردهانــد. دورانــی که مصائــب جنــگ تــازه بــه پایان رســیده بــود و او که نویســندها­ی جــوان بود تألیــف رمانهای طوالنــی را به ســخره میگرفت، از همیــن رو وقتــی بــه کارهــای ابتدایی او نــگاه کنید بــا رمانهای شــصت-هفتاد صفحهای روبهرو میشــوید؛ هر چند که بعدها او هم رمانهای حجیم چندصد صفحهای مینویسد. نثر او در ابتدای کار با متنهای کوتاه و موجز همراه بود، هانتکه صاحب نمایشــنام­ههای متعــددی هــم اســت و جایگاهــی کــه میــان نویسندگان جوانتر دارد مهم و قابل احترام است. او در کسوت از

نویسندهای منتقد قدم به عرصه گذاشت، از نویسندگانی که به دنبــال تزریــق تفکراتی خاص و پند و اندرز بــه مخاطبان بودند گالیــه داشــت و میگفت نویســنده موظف اســت مخاطب را با حقیقــت روبهرو کنــد و بگذارد که او خــودش تصمیم بگیرد. او هم مثــل اولــگا توکارچوک، دیگــر برگزیده نوبل ادبی امســال، بیــش از ســاختارگر­ا بودن به مضامین داســتانها­یش شــهرت دارد. او در بحــث ســاختارها­ی ادبــی از جملــه نویســندگا­ن ساختارشــک­ن نیســت و به نوعی میتوان وی را از پیروان نســل پیــش از خــودش دانســت. من هــم دربــاره مواضع سیاســی او شــنیدهام منتهی معتقدم که هیچ یک از اینها نمیتواند منجر به نادیده گرفتن جایگاه ادبیاش شــود. کاری به وجهه سیاسی جایــزه نوبــل کــه نمیتوان منکرش شــد نــدارم ولی بر اســاس تخصص خــودم معتقــدم ادبیــات آلمانی از گذشــتههای دور تــا به امروز برخــوردار از جایگاه خاصی میــان مخاطبان ایرانی بوده و همچنان هم اســت. امیدوارم معرفــی برگزیدگان نوبل منجــر به عرضه ترجمههای شــتابزده از آثار این دو نویســنده شاخص جهانی نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.