گزارش به زائران «سفر عشق»

Iran Newspaper - - صفحه اول - محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری

27 مهرماه اربعین حســینی اســت و طبق آیین پرشکوه هر ساله، ارادتمنــد­ان راه آزادگــی، بزرگتریــن گردهمایی مذهبی و سیاســی شیعیانرادر­مسیرهایمنت­هیبهکربالی­حسینیبرپام­یکنندتابه جهانیان پیام وحدت و پیروی از منش حضرت اباعبداهلل­الحسین را مخابره کنند. میلیونها عاشــق، رنج روزها راهپیمایی را به جان می خرند تا دل خود را در سفر عشق جال دهند. این پاالیش فردی روح البته تنها ُبعد این ســفر نیست. مسافران اربعین، در اجتماع میلیونیشان که با پذیرایی مخلصانه مردم عراق انجام میشود، مشــق برادری میکننــد تا طنین صــدای امام حســین (ع) و یاران شهیدش، از دیرینه تاریخ به سرتاسر جهان امروز برسد. دولت بنا به مســئولیت ذاتی و همچنین ارادت به حضرت اباعبداهلل­الحسین (ع)، در طول ســالهای گذشــته به طور مداوم تالش کرده، ســطح خدمترســان­ی به زوار اربعین را پیوســته افزایش دهد. یکی از اموری که پس از ســالها تالش، امســال باالخره به نتیجه رســید، حذف روادید و هزینه آن برای زائــران اربعین بود. این مهم پس از مدتها تالش و رایزنی، از نتایج شــیرین ســفر اواخر سال گذشته ریاســت محترم جمهوری به عراق بود که خوشبختانه با استقبال مردم کشورمان، سبب افزایش قابل توجه زوار امسال نسبت به سالهای گذشته شد. چنانکه بنابر آمارهای اولیه، حتی افزایش چند برابر تردد از مرزهای کشورمان به مقصد عتبات عالیات را شاهد بودهایم. عالوه بر رایزنیهای خارجی، در بعد میدانی و خصوصاً در مرزهای زمینی نیز اقدامات زیربنایی و اساســی زیادی برای تسهیل ســفر زائــران اربعین انجام شــده اســت. روز پنجشــنبه ۸1 مهر مــاه با هدف بدرقــه زائران آقــا ابــا عبداهللالح­ســین (ع) به عنــوان توفیقی معنــوی و ارزیابی تمهیــدات، مقدمات و خدمــات ارائه شــده به زائران توســط دســتگاهها­ی دولتــی و مردمی به عنوان مســئولیت اجرایی از سه مرز پر تعدد کشورمان بازدید کرده و در جلسه ستاد اربعین استان خوزستان نیــز حاضر شــده و آخرین گزارش هــای مربوط به وضعیــت حمل و نقل، امــور امدادی، خدماتی و بهداشــتی را مرور کردیم. مشــکالت در مرز مهران نســبت به سالهای گذشته بســیار کاهش یافته بود. مســیرهای تردد زائران، افزایش گیتهای کنترل گذرنامه و نظم و مدیریــت عبور 00۸ زائر در ســاعت و 200 هزار نفر طی یــک روز؛ کاری عظیم و نمونهای قابل توجه از تالش همه مسئوالن برای ایجاد تسهیالت برای زائران بود. این تسهیالت به قدری روان بود که سیستم ترابری در آن سوی مرز، پاسخگوی انتقال این حجم از زوار نبود.

در چزابه؛ اگر چه در ابتدا به دلیل نگرانی از حجم زائران و پاسخگو نبودن امکانات در آن ســو، مرز را بســته بودند؛ اما ابتدا تالش شــد زائران عزیز به نحو مناســب اسکان داده و پذیرایی شــوند و در ادامه با هماهنگی تأمین وســایل نقلیه از دو ســو، مشکالت ترددی به حداقل برســد.در مرز شــلمچه نیز، مشــکالتی مشــابه دیده شــد که با پیگیری مسئوالن و همکاری زائران، کاهش یافت. در مورد تمهیدات بازگشت نیز بحمداهلل برنامه ریزی شده تا موکبها حتی تا بعد از ماه صفر هم در پذیرایی از زائران حسینی فعال باشند.

بر همین اســاس با مســئوالن ارشد ســتاد اربعین و وزارت امور خارجه هماهنگی الزم انجام و با پیگیری سفیر کشورمان مقرر شد هم طرف عراقی خودروی بیشتری اختصاص دهــد و هــم اجــازه عبور هماهنــگ تعــدادی از خودروهــای ایرانی اخذ شــود.وظیفه خود میدانم به نمایندگی از دولت، از همدلی و میزبانی مردم عزیزمان بویژه در اســتانهای خوزستان، ایالم و کرمانشاه؛ تالش خدمتگزاران مخلص موکبها در تمام مسیرهای ایران و عراق و نیز خدمات خالصانه تمام دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی ومردمی، هالل احمر، نیروی انتظامی، دســتگاهها­ی امنیتی و نظامی و همچنین بسیج تشکر و قدردانی کنم.امید که در این گردهمایی پرشــور که تجلی عشــق و ارادت به خاندان رســالت است؛ خدمتگزاران مردم در دولت هم بینصیب از دعای خیر زائران ساالر شهیدان نباشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.