شمخانی:‌شرارت‌در‌آ‌بهای‌بی ‌نالمللی‌بدون‌پاسخ‌نم ‌یماند

Iran Newspaper - - News -

گروه سیاســی/ دبیر شــورای عالی امنیت ملــی هشــدار داد که شــرارت در آبهای بینالمللــ­ی بدون پاســخ نمیماند. این اظهارنظــر دریابــان علــی شــمخانی در واکنــش بــه حملــه بــه نفتکــش ایرانــی «ســابیتی» صورت گرفــت. این نفتکش بامــداد جمعــه، هنــگام عبــور از کریدور بینالمللی در دریای سرخ، با دو موشک مــورد اصابت قرار گرفت. هنوز منبع این حمله مشــخص نیســت، نه ایران کشــور خاصی را متهم کرده اســت، نه کشــور یا گروهــی هم مســئولیت این حملــه را به عهــده گرفتــه اســت، هرچند شــمخانی گفت که با بررسی شواهد، سرنخهایی از منشأ حمله به دست آمده است.

در این میان ســخنگوی اداره مرزبانی عربستان سعودی هم با صدور بیانیهای، تلویحاً از حمله موشــکی به این نفتکش اظهــار بی اطاعــی کرد و مدعی شــد که «ســابیتی» بــه دلیل آنچه آســیب دیدن دماغه خواند، درخواســت کمک کرد اما پس از آن به تماسها پاسخ نداد و به راه خود ادامه داد. دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشــاره به این حادثه تأکید کرد که راهزنــی دریایــی و شــرارت در آبراههــای بینالمللی که با هدف ناامنسازی رفت و آمد شــناورهای تجاری انجام میشود، بــدون پاســخ نخواهــد ماند. بــه گزارش ایرنا، شمخانی گفت: کمیته ویژه بررسی موضــوع حمله به شــناور ســابیتی که در نزدیکی ســواحل عربســتان ســعودی در دریای سرخ هدف دو موشک قرار گرفت تشــکیل شــده و گزارش آن بــزودی برای اخــذ تصمیــم بــه مراجــع مســئول ارائه میشود.

شــمخانی اضافــه کــرد: بــا بررســی تصاویــر ویدئویــی موجــود و شــواهد اطاعاتی جمعآوری شــده، ســرنخهای اصلــی ایــن ماجراجویــ­ی خطرنــاک بــه دســت آمــده اســت. دبیــر شــورای عالی امنیــت ملــی بــه اقدامــات تخریبــی دیگــری کــه طــی ماههــای گذشــته علیه نفتکشهــای ایرانــی «هپینــس و هلم» در دریــای ســرخ صــورت پذیرفته اشــاره و اظهــار کــرد: ناامنســاز­ی آبراههــای بینالمللی، مخاطرات نگــران کنندهای را بــرای اقتصــاد جهانــی بــه دنبــال خواهــد داشــت و مســئولیت عواقــب آن متوجــه برنامهریــ­زان، مجریــان و پشــتیبانی کنندگان از ایــن گونه اقدامات تحریکآمیز خواهد بود. به هر روی، غیر از شــمخانی و البته سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله موشــکی به «ســابیتی» از ســوی ســایر نهادهای نظامی یا سیاســی واکنشــی نشــان داده نشــد. ســیدعباس موسوی، ســخنگوی وزارت خارجه گفت کــه مطابــق بررســیهای شــرکت ملــی نفتکش، کشــتی ایرانی از مکانی نزدیک بــه کریدور عبــوری این نفتکش از شــرق دریای سرخ، دوبار و به فاصله حدود نیم ســاعت مورد هدف قرار گرفته و آســیب دیده است. او اما نکته دیگری هم گفت، اینکه در چند ماه گذشته برخی اقدامات تخریبــی دیگــر نیــز علیــه نفتکشهــای ایران در دریای ســرخ صورت پذیرفته که بررســیها دربــاره عوامل دخیــل در این اقدامــات در حال انجام اســت. موســوی با ابراز نگرانی درخصوص آلودگی ایجاد شــده در منطقــه بــه دلیل نشــت شــدید نفت از مخازن آسیب دیده کشتی، اعام کرد: مســئولیته­ای ناشــی از ایــن اقدام از جمله آلودگی شــدید زیست محیطی ایجاد شده در منطقه برعهده عوامل این ماجراجویی خطرناک اســت. سخنگوی دســتگاه دیپلماســی تأکید کرد: بررســی جزئیــات و عوامــل این اقــدام خطرناک ادامــه داشــته و پــس از حصــول نتیجــه اعام خواهد شد.

بیش از 24 ساعت پس از این حمله، عربســتان ســعودی ســکوت خــود را شکست. ســخنگوی اداره مرزبانی دولت ســعودی در اولیــن واکنــش بــه حادثــه نفتکــش ایرانــی در دریــای ســرخ، روز گذشته مدعی شد که قصد کمکرسانی بــه ایــن نفتکــش را داشــته، امــا نفتکش ایرانی جی پی اس خود را خاموش کرده و تماسها را بی پاسخ گذاشته است.

بــه گــزارش فــارس، بــه نقــل از خبرگــزاری رســمی عربســتان ســعودی (واس)، در بیانیــه صــادر شــده آمــده اســت: «ســاعت 7۴:۱۱ روز جمعــه (بــه وقت محلی) ایمیلی از ایســتگاه ساحلی جده دریافت شد که حاوی پیام ناخدای نفتکــش (ســابیتی) کــه پرچــم ایــران را حمــل میکــرد، بــود. در پیــام ناخــدای نفتکــش آمــده بــود کــه دماغــه نفتکش دچــار شکســتگی شــده و مــواد نفتــی در حال نشــت کردن بــه داخل دریاســت.» ایــن بیانیه افــزود: «هنگامی کــه در حال تحلیل اطاعات از سوی مراکز هماهنگی جهت امدادرسانی بودیم، مشخص شد که نفتکش به مســیر خود ادامه داده و از مســافت 7۶ مایــل دریایی ســاحل جده دور شده اســت و همچنین جی. پی.اس خــود را نیز خاموش کــرده و به تماسها پاسخگو نیست.»

مرزبانــی دولــت ســعودی در ادامــه مدعی شد: «در ســاعت 0۵:۵۱، بار دیگر مکان نفتکش به روزرســانی و مشــخص شــد که در مســافت ۹7 مایــل دریایی در جنوب غرب ســاحل جــده و در ۴۶ مایل دریایی نزدیکترین ســاحل قــرار دارد و با ســرعت 7.۹ گره دریایی در درجه 2۵۱ در حال حرکت اســت.» گزارشها حاکی است این حمات هرچند خسارتهایی برای نفتکش داشت، اما مطابق آخرین گزارشهــا «ســابیتی» با ســرعتی عادی در حال نزدیک شــدن به خلیج فارس و ورود به بنادر ایران است.

امــا اشــاره شــمخانی و موســوی، بــه ایــن واقعیت که حماتی از این دســت و دردسرسازی برای نفتکشهای ایرانی به ویژه در دریای ســرخ، مســبوق به ســابقه بوده اســت، امــری قابل توجه اســت. به ویژه اینکــه به دلیل تحریمهــای امریکا، ایــران ناچار اســت بــرای صــادرات نفت خــود، تنهــا بــه نفتکشهــای خــود تکیه کند. به نظر میرســد این حمات، ایجاد وقفه در صادرات نفت را هدف قرار داده اســت، تکــهای کــه قرار اســت پــازل کلی تروریســم اقتصــادی امریــکا را تکمیــل کنــد. هرچنــد ایــن بار، هــدف قــراردادن ایــن کشــتی در محــدوده 60 مایلــی بندر جده، به نظر میرسد عامان نیم نگاهی هــم به تاشهــای اخیــر دیپلماتیک در راســتای کاهــش تنشهــا میــان ایــران و عربستان داشته و بی میل نیستند که این اقدامات خنثی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.