اعالم شعار مراسم 13 آبان امسال

Iran Newspaper - - News -

قائممقــام شــورای هماهنگــی تبلیغات اســامی کشــور بــا تأکیــد بــر ضــرورت حضورهمــه قشــرهای جامعه در راهپیمایــ­ی یــوماهلل ۳۱ آبــان گفــت: استکبارســ­تیزی و مقاومت اســامی، ســرآغاز افــول و فروپاشــی امریکا به عنوان شــعار ملی مراسم ۳۱ آبان سال جاری انتخاب شده است. به گزارش ایسنا، نصرتاهلل لطفی در جلســه ســتاد بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کــرد: بــرای برگزاری هرچه باشــکوهتر این مراســم در این مقطع حســاس، آنچــه مــورد نیــاز نظــام اســامی اســت تنها با یــک جلســه و یا ســخنرانی محقق نخواهد شد؛ از اینرو بصیرت افزایی و روشنگری نیروهای ارزشی و انقابی را طلب میکند. وی خاطرنشــان کرد: از امروز تا روز ۳۱ آبان تمام سخنرانیها، همایشها، مقاله ها و فعالیتهای رسانهای باید حول محور ضــرورت استکبارســ­تیزی و آثــار و برکتهای جبهه مقاومت باشــد. لطفی گفــت: ۳۱ آبــان ســال ۸۹ روز تســلیمناپ­ذیری، اقتدار، صابــت و مقاومت ملــت ایران در پیشــگاه جهانیان خواهد بود و آحــاد مردم درس دیگری را به دشمنان کینهتوز نظام اسامی میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.