آقای خاتمی! این هم دوقطبی

Iran Newspaper - - News -

خبر اول اینکه، سایت عصر ایران در یادداشتی با اشاره به سخنان آیتاهلل خاتمی امام جمعه موقت تهران در مذمت دوقطبیســا­زی، عکس یک دیروز روزنامــه کیهــان را مصداق دوقطبیســا­زی دانســته اســت. در این عکس روزنامه کیهــان از بانوانی که به پیــادهروی کربال رفتهانــد عنوان «راهیــان آزادگی» و از زنانــی کــه برای دیدار تیم ملــی فوتبال به ورزشــگاه رفتهاند، عنوان «قربانیــان آزادی» اســتفاده کرده اســت. در بخشــی از این یادداشــت آمــده اســت: آقای احمد خاتمــی میخواهید بدانیــد دوقطبی از کجا آب میخــورد؟ بــه همیــن راحتــی جامعــه را خــودی و غیــر خــودی میکننــد. همــه افــرادی کــه بــه پیــادهروی رفتهاند یــا راهی ورزشــگاه شــدهاند، فرزندان این کشــور هســتند، چرا ســعی میکنیم میان آنها تفرقــه بیندازیــم و یکــی را آزاده خطاب کنیــم و دیگــری را قربانی؟ از کجا معلوم آنکه به ورزشــگاه رفته اســت، فردای بــازی راهی اربعین نشده باشد؟ از کجا معلوم تماشاگر بازی روز پنجشنبه از کسانی نیست که از پیادهروی برگشــته اســت؟ اصالً بر چه اساســی آدمها را قضاوت میکنیــد؟ نویســنده افــزود: بماند کــه در ایــام انتخابات یــا دهه فجر همین «قربانیان آزادی» تبدیل به انقالبیهای درجه یکی میشــوند که تلویزیون و همین جناب کیهان از دیدن آنها حسابی ذوق میکنند. محمــد مهاجــری، روزنامهنــ­گار اصولگــرا هــم در همین باره نوشــته: «چنین تیترهــا و مطالبی میتواند دوقطبیهایی در جامعه سیاســی و مذهبی کشــور ایجــاد کند که برنــدهاش قطعاً مــردم نخواهند بود و حتی رســانههای­ی هم که چنین تیترهایی میزنند، برنده نیستند. این دوقطبی تنها به ایجاد تفرقه و نفاق در جامعه کمک خواهد کرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.