نفس تغییر را باید به فال نیک گرفت

Iran Newspaper - - News - محمدمهدی اسالمی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی

تفاوت اقتضائات ســنی در همه ادوار تاریخی مشهود بــوده و در هــر مقطعــی بــه تناســب شــرایط زمانی و مناســبات اجتماعــی حاکــم بــروز یافته اســت. ســال 1341 در زمانی که هنوز مؤتلفه اســالمی شکل رسمی بــه خــودش نگرفته بــود، اتوبوســی از اعضــای حزب بــرای دیــدار حضــرت امــام(ره) راهی قم میشــوند. در آن اتوبــوس برخــی از چهرههایــی کــه امــروز بــه عنــوان چهرههای باتجربه حزب به حســاب میآیند، شــیطنتهای­ی میکردنــد که مــورد اعتراض افــراد با سن باالتر آن جمع واقع میشد. شرح جزییات آن در خاطــرات اعضا از تاریخ حزب آمده اســت. این مثال را یــادآوری کــردم که بگویم این تفاوت رفتار و منش اقتضای تفاوت ســن و نیازهای روحی و عاطفی افراد و شرایط اجتماعی است که در آن قرار دارند. به تناسب امکانات موجود در هر زمان هم خود را به نوعی نشان داده است. با این حال به باورم نمیشود خطکش گذاشت و جوان و نوجوان امروز را با نســلهای گذشته مقایســه کرد. همچنان که به باورم قضاوت از روی ظاهر به ارزیابی درستی منتهی نمیشود.

به عنوان یک فعال حزبی که به شــغل معلمی مشغولم و از نزدیک با نوجوانان در ارتباط قــرار دارم، معتقدم برخالف تصور رایج میزان گرایش بــه معنویات، باورهای دینی و اندیشــهها­ی اســالمی در عصر حاضر خیلی بیشــتر از دورههــای قبلی اســت. کنــکاش و پرسشــگری نیز در نســل جدید بیشــتر از گذشته اســت. این تفاوت کامالً برای من محسوس است که نسل جدید اندیشههای عمیقتری را دنبال میکنند و عمق دین باوری نسبت به گذشته بیشتر شده است. نباید فریب برخی از تفاوتهای ظاهری را خورد. منتها به اقتضای شبکههای اجتماعی اطالع ما از یکدیگر و تفاوتهایما­ن بیشــتر شده است و این تفاوتها امکان بروز بیشتری یافتهاند. اما فراموش نکنیم که اگر این نوع تالش برای تغییر و زیر سؤال بردن اندیشههای نسل قبل برای بهبود آن وجود نداشــته باشــد، نوعی رکود و توقف رشــد خواهد شــد. پس باید نفس تغییر را به فال نیک گرفت. اما این اســتقبال از تغییر، نافی ضرورت دقت نهادهای مرتبط و مسئول نیست. احزاب و تشکلهای سیاســی از جمله همین نهادها هستند که وظیفه کادرسازی و عضوگیری از جوانها و تالش برای به مشــارکت اجتماعی کشــاندن آنها را دارند تا شور و انرژی جوانی را به سمت ساختن جامعه هدایت کنند و مانع از قرار گرفتن آن در خدمت تخریبگری شوند. بر همین اساس الزم میدانم تا در مقابل کســانی که صرفاً با نگاه بدبینانه به تغییرات نســلی نگاه میکنند، یادآوری کنم که در سال 76 بسیاری دل نگران ارزشهایی بودند که نسل جوان را به سوی خود فراخوانده بود. اما بعد از گذشت بیش از 2 دهه شاهد هستیم که ایران امروز قویتر، مقتدرتر و دارای دامنه اثر گســتردهتر­ی در سطح جهان است. ادبیات سیاسی ایران اسالمی هم پویایی و رشد بهتری داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.