یک سال حبس برای پوریا عالمی، روزنامهنگا­ر

Iran Newspaper - - News -

خبر دیگــر اینکه، وکیل پوریــا عالمی- روزنامهنــ­گار- درباره وضعیت پرونــده موکلــش توضیحاتــی ارائه کــرد. کاوه رضوانــی راد در گفتوگو با ایســنا درباره پرونده موکلش اظهار کرد: موکلم در ســال 91 دســتگیر شد و بعد با وثیقه آزاد شــده بود و پروندهاش در حال رســیدگی بود که اخیراً حکم قطعی او صادر شده است. وی افزود: مجموعهای از اتهامات علیه موکلم مطرح شــده بود که ایشــان از عمده اتهامات تبرئه شده است. اما حکم درخصوص اتهام تبلیغ علیه نظام صادر شــد. او در ابتدا از ســوی شــعبه 26 دادگاه انقالب- شــعبه بدوی- به 5 سال حبس تعلیقی و دو ســال ممنوعالخرو­جی محکوم شــد ولی شــعبه 54 دادگاه تجدید نظر، حکــم 5 ســال حبس تعلیقی او را تبدیل به یک ســال حبــس تعزیری و دو سال ممنوعالخرو­جی کرده است. رضوانی راد با بیان اینکه پرونده به اجرای احکام ارجاع و قطعی شده است، افزود: البته ما درخواست اعاده دادرسی کرده و موارد اعتراضی را بیان کردیم و امیدواریم دیوان عالی در اعاده دادرسی موارد اعتراضی ما را بپذیرد و حکم را نقض کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.