اندیشکده کارنگی: ریاض از کجا شروع کند

Iran Newspaper - - News -

دســت آخر اینکــه، اندیشــکده امریکایی کارنگــی در تحلیلی به قلم یاســمین فاروغ درباره روابط ایران و عربســتان نوشــته اســت: عربستان بــرای شــروع میتواند به یــک پیمان عدم تعــرض با ایران دســت پیدا کند. برای دستیابی به چنین توافقی ضرورتی برای گفتوگوی مستقیم بیــن تهــران و ریــاض وجــود نــدارد. آنهــا میتوانند بــا کاهــش تنش در خلیجفارس زمینه مناســبی را برای مذاکرات مســتقیم در آینده فراهم کننــد. ســعودیها میتوانند انتشــار نتایج تحقیقات مرتبــط با حمالت اخیــر را بــه تأخیر اندازند. دولت عربســتان هنوز به طور رســمی ایران را متهم به انجام این عملیات نکرده اســت .بــه گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده: ریاض در گذشته نیز از چنین استراتژی برای جلوگیری از درگیری نظامی استفاده کرده بود. بعد از بمبگذاریها­ی برجهای خبر در ســال 1996 کــه با حمایت [ادعایی] ایران انجام شــده بودند، رهبران ســعودی به جــای اقدامات تالفــی جویانه از پیشــنهاد رئیس جمهوری ایــران بــرای مصالحــه اســتقبال کردنــد. ایــن موضــوع دریچــه ای برای گسترش همکاریهای امنیتی بین دو کشور باز کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.