تحوالت نسلی تدریجی است، نگران آینده مشارکت سیاسی نیستم

حمیدرضا جاییپور عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت:

Iran Newspaper - - News -

■ ایــن روزهــا بحــث تغییــرات نســلی بواســطه رویدادهایـ­ـی در شــبکههای مجــازی مطــرح شــده اســت. برخــی کارشناســا­ن نســبت بــه آنچه رخ داده و تأثیــرات آن در آینــده سیاســی کشــور ابراز نگرانی میکنند و آن را مترادف با «گسســت نسلی» میدانند. تا چه حد با این نگرانیها موافقید؟

نمــی توانیم انــکار کنیم که در جامعــه امروز و با توجــه به رشــد و نفــوذ ابزارهای ارتباطــی فردگرایی مجــال بروز بیشــتری پیدا کرده اســت. منتهــا اینکه این فردگرایی تا چه حد تأثیرات منفی دارد بررســی سیســتماتی­ک نشــده اســت. اما یکی از وجوه تجلی ایــن فردگرایــی در نــوع تفریــح و ســرگرمی افــراد جامعه اســت. ســرگرمی که حاال با پدیده تکنولوژی اطالعــات و ارتباطات گره خورده اســت. یک زمانی قبل از انقالب مردم مجلههایی مانند مجله زن روز میخریدند و خود را با مطالب آن سرگرم میکردند وحاالبواسط­هتلفنهایهو­شمندشانباس­لبریتیها ارتباط زنده برقرار میکنند. این ســرگرمی است، در اکثریــت مــوارد منبع الهــام ارزشهــا و نگرشهای دنبالکنندگ­انسلبریتیه­انیست. ■ آیــا ایــن تغییــرات در عرصــه سیاســت هــم تأثیرگذارن­د؟

در عرصه سیاســت اتفاقی که افتاده این اســت که شبکههای مجازی بستر تبلیغ جنبههای منفی و کاستیها شده است. کسی در این شبکهها اتفاقات مثبتــی مثــل آمــدن 7 میلیــون توریســت بــه ایران در یــک ســال را نمیبینــد و نمیگوید کــه خب این تعداد نشــان میدهد که ایران بــرای 7 میلیون نفر از جمعیــت جهــان جایی اســت که بــرای دیدنش هزینــه میکنند پــس حتمــاً خوبیهایــی دارد. من اســم ایــن دوران را در فضــای مجــازی گذاشــتهام دوران ســرزنش ملی؛ یعنی شما باید فحش بدهی تا تحمل بشوی. ■ 5 ماه دیگر انتخابات است و متولدین دهههای 70 و 80 حق رأی دارند. آیا باید از اینکه آنها رأیشان را با الیک و کامنت پای پســت فــان خواننده میریزند نگرانباشیم؟

من نگران نیستم، جای نگرانی نیست. ما در این زمینه روند مشخصی داریم که بعید میدانم تغییر کند. در چهل ســال گذشته در انتخابات مجلس در سطح ملی مشارکت حداقل 50 درصد بوده است و گاه تا 76 درصد هم رسیده است. من پیشبینیام ایــن اســت که دســت کــم همیــن 50 درصــد تکرار میشود و چه بســا اگر شورای نگهبان رد صالحیت گســترده نکند و تنفسی بدهند شاید مشارکت بیاید روی 60 درصــد و 65 درصــد، حتــی اســتعداد 70 درصــد را هم دارد. شــما االن را نــگاه نکنید که بازار سیاســت راکد اســت. سابقه داشــته که ناگهان بعد از ظهر روز انتخابات همه گرم میشــوند و میروند در صف میایســتند. آن کســی که مــیرود در صف انتخابات میایستد ممکن است پیگیریکنند­ه این خواننده و آن بازیگر ...و هم باشد؛ تعارضی ندارد. ■ نگرانیهــا ممکن اســت معطــوف به آینده باشــد. روزی که نســل جدید اکثریت رأی دهندگان را تشکیل میدهنــد آیا باز هــم حداقل05 درصــدی رقم خواهد خوردیادرصد­مشارکتممکن­استسقوطکند؟

نمــی شــود پیشبینی کــرد، من بعیــد میدانم اتفاقــی کــه در انتخابــات افغانســتا­ن افتــاد و از 31میلیــون حائــز حــق رأی تنهــا دو میلیــون در انتخابــات شــرکت کردنــد، در ایــران اتفــاق بیفتد. ســطح دموکراسی در ایران در حدی است که مردم نسبت به تحوالت همواره هوشیارند. ■ بهعنــوان یــک فعال حزبــی میزان توجــه احزاب بــه موضــوع تغییــرات نســلی را در چه حــد ارزیابی میکنیــد. آیا این تغییــرات و مطالبات ناشــی از آنها جایی در موضوعات مورد بحث احزاب دارند؟

اول اینکــه فرامــوش نکنیــم وابســتگی میــزان مشــارکت سیاســی به میزان فعالیت احــزاب خود محل بحث اســت. اینکه احزاب نمیتوانند در این زمینه بخوبی مؤثر باشــند به خاطر تغییرات نسلی نیســت. این طور نیســت کــه بگوییــم ایرانیها ضد کار جمعــی شــدهاند یــا به ســبک جامعه شناســی خودمانی آقای حسن نراقی همه ویژگیهای منفی را بــه ایرانیهــا نســبت بدهیــم. مهمتریــن عامــل ضعف حزب این اســت که قانــون انتخابات حزبی نیســت. اگر این طور بود در همین ایران دســت کم حدود 2 میلیون نفر از پیرمرد 80 ســاله تا جوان 18 ساله عضو احزاب میشدند.

دومین نکته این اســت که بدانیم تحوالت نسلی جامعــه تدریجــی اســت. نســلهای جدید آهســته آهســته بــه عرصههــای مختلــف جامعــه از جمله عرصه سیاســت وارد میشوند و تجربهها نیز انتقال پیــدا میکند. منتها ممکن اســت نــوع الگوهایی که نسلها انتخاب میکنند تفاوت پیدا کند.

آنچه بهعنوان نگرانی از تأثیر بعضی سلبریتیها بــر ارزشهــا و هنجارهــای رأی دهنــدگان مطــرح میشــود به باورم تا حدودی بزرگنمایی اســت. اینها منابع ســرگرمی هســتند و نه منابع الهــام ارزش ها. از میــان دنبالکنندگ­ان یکی بواســطه خــوش آمدن پیگیــری میکند، دیگــری بدش میآیــد اما کنجکاو است. یکی هم به تتلو گوش میدهد هم نمازش را میخواند. این افراد او را پیگیری میکنند؛ به او تبدیل نمیشوند. تعداد محدودی هستند که از خود بیگانه میشوند، البته همه اینها را باید بررسی کرد. ■ باالخــره اینهــا بعضــاً مطالبــات متفاوتــی دارند. احزاب فارغ از بحث مشارکت سیاسی چقدر دنبال ارزیابی این مطالباتاند؟

سه چهار سال پیش بعد از ماجرای حضور دهه هشــتادیها در فروشــگاه کوروش کــه کار به حضور پلیــس هــم کشــید در حــزب اتحاد ملت جلســاتی برگزار شــد. بحثهای خوبی هم شــد و منتشر شد. ما رویکردهای خودمان را نسبت به مسائل جامعه اعالم کردهایم حاال اینکه چقدر بتوانیم در مجلس نماینده داشته باشیم و این بحثها را پیگیری کنیم امــر دیگری اســت، ایــن طور نیســت که نســبت به خواستهای نسل جدید بیتفاوت باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.