سه برش زمانی بورس؛ از 97 تا امروز

Iran Newspaper - - News -

■ گذشتهبازار در یک روند کلی ً فعا،فاز بازار فاز اصاح اســت. یــک روز مثبــت و یــک روز منفــی است. تعبیر برخی از کارشناسان، ورود بازار به فاز اصاحات اســت. در مجموع، شــاخص کل بورس طی تحوالت درون ایــن بــازار بهطــور گام بــه گام رشــد کــرده و به اینجا رســیده اســت. رشــد شــاخص کل از حدود 200 هزار واحد بر دوش رشد ارزش شــرکتهای بزرگ معدنی، فلزی، پتروشیمی، فوالدی بود، یعنی رشد متأثر از قیمت جهانی فلزات. اما در گام بعدی، سرمایه حاضر در بازار به سمت صنایع متوسط نظیر گروه خودروســاز­ی، بانکی، ســرمایه گذاری، لیزینگی و بیمهای چرخید. تداوم ورود سرمایههای جدید و تغییر نرخ تجدید ارزیابی دارایی شرکتها و برنامه شرکتها به واقعی شــدن ارزش روز داراییهایـ­ـی از جمله دالیــل چرخش بازار به ســوی این ســهمها بــود.در این مقطع نیز شــاخص روند صعودی داشت؛ بعد از آن بود که بازار متوجه پتانسیل رشد شــرکتها با ســرمایه کوچک شد و این شــرکت ها در کانون توجه معامله گران قرار گرفتند. ■ حالبازار بعــد از ایــن، یعنــی در مقطــع کنونــی، بــازار بــه ســمت شرکتهای پیشرو و تفکیک سهمهای با ارزش از سهمهایی رفتــه اســت کــه قیمــت شــان از ارزش بنیــادی شــان فراتــر رفتــه اســت.عامل مؤثر در ایــن چرخش بــازار، گزارشهای سرنوشت ساز شش ماهه شرکت هاست.در چنین شرایطی، بازار روی مدار نوسان و اصاح قیمتی است؛ همانطوری که عنوان شــد، الگوی حاکم بر حرکت بازار صعودی و رشــدی است، اما همراه با کندی و کشش. ■ آیندهبازار مسیرآیندهب­ازارراورود­سرمایههایج­دید،عرضهسهمهای جدیــد، امــکان افزایش ســرمایهها و معرفــی صندوقهای «ای تی اف» یا قابل معامله تعیین میکند. به نظر میرسد که راهبرد تشویق مردم به سرمایهگذار­ی غیرمستقیم، ورود ســرمایه به صندوقهــا و همچنین ورود صندوقهــا به بازار پایه میتواند بخشی از حرکت بازار را مشخص کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.