سرشکن شدن تراکم

Iran Newspaper - - News -

ایــرج رهبــر، رئیــس کانــون سراســری انبوهسازان در گفت گو با«ایران»مهمترینبحث­درقوانین جدید ساخت و ساز را ، منع پیشروی دو متر دانســت و گفت: با اجرای این ممنوعیتترا­کمساختمانس­رشکن میشــود. وی مهمترین تأثیر قانون ممنوعیتپیش­رویدومتردر­ساخت را افزایش هزینههای کل ساخت نام بــرد و گفت: وقتــی از تراکــم واحدها کم میشــود ســازندگان این کاهش تراکــم را بــا افزایش قیمــت واحدها جبرانمیکنن­د.بهگفتهرهبر­باتوجه بــه اینکــه تراکم مجــاز ســاخت 120 درصــد اســت در زمینــی 600 متری سازنده میتوانست حداقل دو واحد 220 متری بســازد امــا با ممنوعیت پیشــروی دســت ســازنده دیگــر بــاز نیست و نمیتواند مثاً در این زمین ساختمانی5ط­بقهبسازد.امامحمد ســاالری، رئیس کمیسیون معماری و شهرســازی شــورای شــهر تهران از اظهارنظردر­خصوصقوانین­جدید ساختخوددار­یکرد.

موضوع دیگری کــه در اجرای قانون ممنوعیت پیشــروی دومتر مورد توجه ســازندگان قرار گرفته این اســت که این ممنوعیــت باعــث جلو و عقب بــودن ســاختمانه­ا در معابر میشــود. یعنی ساختمانهای جدید باید 2 متر عقبتر از ساختمانهای قدیمی ساخته شود و این موضوع زیبایی معابر را تحت تأثیر قرار میدهد. ■ کنسولبدونت­غییر

یکی از مشوقهایی که در قوانین ساخت برای سازندگان در نظر گرفته شده قانون مربوط به «کنســول» اســت. در این قانون در گذرهای با عرض بیش از 12 متر سازندگان میتوانند در ارتفاع 3.5 متر 80 سانت پیشروی داشته باشند. در گذرهای با عرض 20 متر و بیشتر این پیشروی 120 سانتی متر است. یعنی عماً بدون طبقه اول، طبقات دیگر شامل این پیشروی خواهد بود. ■ عقبنشینیما­نندسابق

آنطور که معاون فنی و مهندسی شهرداری تهران در توضیح قوانین جدید مربوط به ســاخت ارائه کرده قوانین مربوط به عقبنشــینی در ســاخت مانند ســابق و براســاس آنچه در طرح تفصیلی آمــده اجرا میشــود و در این قوانین تغییر ایجاد نشده است. بر اساس قانون طرح تفصیلی، برخی پاکها و معابر شامل عقب نشینی میشوند و در برخی پاکها با توجه به عرض معابر و گذر، عقب نشینی صفر است که در نقشه طرح تفصیلی این موارد مشخص است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.