۰۰۳۱هزار میلیارد تومان ارزش یارانههای پنهان و آشکار

Iran Newspaper - - News -

محمدباقر نوبخت، رئیس ســازمان برنامــه و بودجه با بیان اینکــه ریالــی از درآمدنفت برای هزینههــای جاری مصرف نخواهــد شــد، گفــت: ۰۰۳۱ هزار میلیــارد تومــان یارانههای پنهان و آشــکار اســت که بخشــی از آن جایگزین درآمدهای نفــت خواهــد شــد. وی در رابطه بــا اصالح ســاختار بودجه، اظهار داشــت: اصالح ساختار بودجه در چهار محور تنظیم شده اســت که محور نخست در رابطه با منابع تحت عنوان درآمدهــای پایــدار، محــور دوم در رابطــه با مصــارف تحت عنــوان هزینههای کارا، محور ســوم در رابطه با ثباتســازی اقتصادی و محور چهارم نیز در رابطه با نهادســازی بودجه اســت که تغییراتی در مراحل بودجــه ایجاد کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: آنچه که در سال ۹۹ بر اساس این الگو باید انجام شود ابتدا روی بخش منابع ما است. /مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.