حمایت دولت از اقتصاد فرهنگ

معافیت بخشهای مهم فرهنگی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به مجلس پیشنهاد شد

Iran Newspaper - - News -

گــروه اقتصــادی / مؤسســات فرهنگــی و هنــری بــه عنــوان یکــی از زیرگروههــ­ای بخــش خدمــات کــه نیمــی از اشــتغال کشــور را به خود اختصاص داده، نیازمند حمایتهای مالیاتی و بیمهای شــفاف از ســوی دولت اســت. ایــن چکیــده درددل مســئوالن و مدیران این گروه از مؤسسات است که با وجود رکود حاکم بر اقتصاد، اما همچنان ســطح اشــتغال را در واحدهای فرهنگیحفظک­ردهاند. مؤسســات فرهنگی و هنــری تکمنظور و چندمنظوره همانند بسیاری از واحدهای فعــال در بخــش خدمــات هزینههــای بســیاری دارند.قانونگــذا­ر و سیاســتگذا­ر فرهنگــی بــه منظــور حمایــت از اقتصاد فرهنگ کشور، بخشهایی از فعالیت این مؤسسات را مشــمول معافیت ازمالیات کــرده اســت، اما بــا وجود ایــن، ابهــام در پرداخــت مالیات بــر ارزش افزوده باعث سردرگمی این مؤسســات و سایر واحدها و شــرکتهایی کــه از خدمــات فرهنگــی مؤسســات اســتفاده میکنند، شده است. بهطــوری کــه همچنــان موضــوع مالیات بــر ارزش افزوده این دســته از فعالیتها بهطور کامل شفاف نشده است. طبــق روال مالیــات بــر ارزش افــزوده کــه هماکنــون ۹ درصــد تعییــن شــده، بایــد از ســوی مؤسســات فرهنگــی و هنــری از مشــتریان روی فاکتورشــا­ن دریافــت شــود، ایــن در حالی اســت که بســیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمات را به این مؤسســات ارائه میکنند، در قالب فاکتورهــا­ی رســمی نــداده و در ســامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبتنام نکردهاند. درواقــع این نوع مالیــات از حلقه انتهایی مصرف کنندگان یعنی همین مؤسسات به صورت قطعی از سوی دستگاه گیرنده مالیــات دریافــت میشــود.در نهایــت، بســیاری از مؤسســات فرهنگــی هنــری تکلیف خود را نسبت به وصول و پرداخت مالیــات ارزش افــزوده نمیداننــد و حتی در ســامانه ایــن نــوع مالیــات بــر مصرف ثبتنامهمنک­ردهاند. درهمین زمینه رضا حشمتی مدیرعامل یکی از مؤسســات فرهنگی و هنری فعال در تهــران در گفتوگــو بــا «ایــران» گفت: یکــی از مشــکالت مؤسســات فرهنگــی و هنری این است که مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریان خود دریافت نمیکنند، ولی هنگامخریدک­االوخدمتبا­یداینمالیا­ت را پرداخت کنند، بنابرایــن مالیات ارزش افــزوده درایــن بخــش به صــورت ناقص اجرا میشود. این مشکل بخصوص برای صنعت چاپ به چشم میخورد.یا اینکه شرکتهایی که از خدمات این مؤسسات اســتفاده میکنند، انتظــار دارند که فاکتور خدمات هنری و فرهنگی همراه با مالیات ۹ درصــدی ارزش افزوده باشــد، در حالی که این مؤسسات به دلیل افزایش قیمت خدماتشــان را نــه در ســامانه مربوطــه ثبتنــام کردهاند و نه حاضر بــه دریافت چنین هزینه مالیاتی از مشتریانشان روی فاکتورهستن­د. وی ادامــه داد: درحالی کــه در متن قانون بــه صــورت صریــح معافیت مؤسســات فرهنگــی و هنــری مورد تأکید قــرار گرفته است، اما طبق خواســته سازمان مالیاتی هرســاله بایــد نامــه معافیــت از وزارت فرهنــگ دریافــت شــود.این در حالــی اســت که خیلی از مدیران این مؤسســات معافیــت مالیاتــی را شــامل معافیــت از مالیــات ارزش افــزوده نیــز میداننــد در حالــی کــه اصوالً مشــخص نیســت که مؤسســات ملــزم بــه اخــذ آن هســتند یــا نیســتند.یا اینکــه آیــا معافیــت مشــمول مالیات ارزش افزوده نیز میشود یا خیر؟ حشــمتی بــا اشــاره بــه اینکــه در بخــش حلقههــای خدمــات فرهنگــی و هنــری کســانی فعال هســتند که افــراد حقیقی و نه حقوقی محســوب میشوند، به همین دلیل فاقد فاکتور رســمی هســتند، اظهار کــرد: بنابرایــن مؤسســات نمیتواننــ­د از حلقههــای قبلی فاکتــور یــا ارزش افزوده دریافــت کننــد و همیــن موضــوع باعــث میشــود در حلقههای بعدی هم مشکل به صورت متسلسل ادامه داشته باشد. این فعال حوزه فرهنگ و هنر اضافه کرد: مشکل دیگری که شفاف نبودن مالیات بر ارزش افــزوده برای مؤسســات فرهنگی و هنری ایجاد کرده این اســت که مشتریان حقوقی آنها به دلیل اینکه این مؤسسات قــادر به صــدور و ارائــه گواهــی مالیات بر ارزش افــزوده نیســتند از ادامــه همکاری بــا آنهــا خــودداری میکننــد. براســاس گفتههــای وی، بهطــور کلــی مؤسســات فرهنگی و هنری سودآوری باالیی ندارند با این حال تالش میکنند که سطح اشتغال کارمندان را ایمن نگهدارند. وی ادامــه میدهــد کــه دولــت بایــد بــه صورت شــفاف نحوه دریافــت مالیات بر ارزش افــزوده و معافیتهای آن را اعالم کند. جواد فراجی مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و هنــری «ونداد» نیز میگوید: تنها بخش کوچکــی از فعالیتهــا­ی متعــددی کــه مؤسســات فرهنگــی انجــام میدهنــد سودآوری دارد، اما سازمان مالیاتی همین فعالیتهــا را مبنــای مالیاتســت­انی قرار میدهد. وی افــزود: بــا توجــه بــه نقشــی کــه ایــن مؤسسات در اشتغالزایی میتوانند داشته باشند، دولت باید حمایتهای مالیاتی و بیمهای خود را گسترش دهد. به گفته وی، مشکالتمتعد­داینمؤسسات­کهمالیات نیز یکی از آنهاســت باعث شده تا بخش کوچکی از مؤسســات ثبت شــده در کشور فعالباشند. ■ معافیتهای فرهنگی و هنری گسترش مییابد درحالــی کــه دســتاندرک­اران مؤسســات فرهنگی و هنری از شــرایط فعالیت گالیه دارند، برنامههای ســازمان امــور مالیاتی نشــان میدهد که حمایتهــای مالیاتی از این دســته از مؤسســات افزایش خواهد یافت. معاون مالیــات بر ارزش افزوده ســازمان امور مالیاتی در گفتوگو با «ایران» گفت: در الیحــه جدید مالیات بــر ارزش افزوده معافیتهــا­ی مالیــات بــر ارزش افــزوده بــرای فعالیتهــا­ی فرهنگــی و هنــری افزایشمییا­بد. محمد مسیحی افزود: دراین الیحه بهطور مشــخص خدمــات چــاپ، انتشــارات، مطبوعــات، نویســندگی، موســیقی و سینماییازم­الیاتبرارز­شافزودهمعا­ف خواهــد شــد. وی توضیــح داد: هماکنــون بخشــی از فعالیتهــا­ی فرهنگی و هنری با شــرایطی از مالیات بــر عملکرد معاف هســتند. برای مثال مطبوعــات از مالیات بر عملکرد معافند اما شرکتهای تأمین کنندهفیلمم­شمولمالیات­هستند. معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در بخش مالیات بر ارزش افزوده مطبوعات زمانــی کــه محصول خــود را میفروشــند نبایــد مالیــات بــر ارزش افــزوده دریافت کننــد، امــا زمانــی کــه خدمــات و کاالیــی خریــداری میکننــد (ماننــد چــاپ) بایــد ایــن مالیــات را بپردازند. حتی تبلیغات و آگهیهای روزنامهها نیز از مالیات معاف شده است. وی درپاســخ به این ســؤال کــه مالیات بر ارزش افــزوده چه ســهمی در درآمدهای مالیاتــی کشــور دارد، توضیــح داد: هماکنــون مالیات بر ارزش افــزوده بدون درآمدهــای گمرکــی بیــش از ۰5 درصــد از کل درآمدهای مالیاتی کشــور را شــامل میشــود. وی خاطرنشــان کرد: هماکنون حدود ۰4 درصد از اقتصاد ایران از مالیات معــاف اســت و برهمیــن اســاس دولــت ســعی دارد تــا معافیتهــا را بــه ســمت بخشهای ضروری هدایت کند. مســیحی تأکید کرد: سال گذشته 45 هزار میلیــارد تومــان از محــل قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده وصول شــد کــه ۸۱ هزار میلیــارد تومــان آن در قالــب عــوارض به شــهرداریه­ا و دهیاریها پرداخت شــده اســت. در بودجــه ۸۹۳۱ نیــز ۰۰۱ هــزار میلیارد تومــان از محل مالیــات بر ارزش افزوده درآمد پیشبینی شده است که ۰۷ هزار میلیارد تومــان آن مالیات و ۰۳ هزار میلیارد تومان عوارض است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.