تأمین۹۱ میلیارد تومانی ارز برای کاالهای اساسی

Iran Newspaper - - News -

عبدالناصره­متی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: در ششماهه اول امسال ۹۱ میلیارد تومان تأمین ارز برای کاالهای اساسی و واسطهای صورت گرفته است و به هیچ عنوان تقاضا سرکوب نشــده اســت. رئیــس کل بانک مرکزی، با اشــاره بــه اظهارات وزیــر امــور خارجه در خصوص تحریم جدید بانک مرکــزی و الصاق تگ SDGT بــه بانــک مرکزی گفــت: در تحریم جدیــد از این نظر که تگ SDGT لحاظ شــده مباحث آقای ظریف درســت بوده و دشــمنان تالش کردند که محدودیت ایجاد کنند. او با بیان اینکه تمهیداتی از سوی بانک مرکزی برای مقابله با این اقدام در دســتور کار قرار گرفته اســت، تأکید کرد: واردات دارو و غذا از مســیر بانک مرکزی انجــام نمیشــود و بــا تمهیدات صــورت گرفته مشــکلی در این خصــوص ایجاد نخواهدشد./باشگاهخبرن­گاران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.