ریشهشکلگیر­یحسابهایبا­نکیاجارهای

Iran Newspaper - - News -

هادیخانی،مدیرکلمبار­زهباپولشوی­یسازمانمال­یاتیگفت: بانــک مرکــزی متعهد اســت که اطالعــات حســابهایی با گردش مالی باالی ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. مدیرکل مبارزه با پولشــویی ســازمان امور مالیاتی با اشــاره به بررسی «حسابهای بانکی مشــکوک» توسط سازمان امور مالیاتی، گفت: بانک مرکزی متعهد شــده که اطالعات حســابهایی با گردش مالــی باالی ۵میلیارد تومان را در اختیار ســازمان امــور مالیاتی قرار دهد که این امــر تاکنون برای ســالهای ‪۶۹ ۵۹،‬ و ۷۹ تحقق یافته و ســازمان امور مالیاتی در حال بررسی ریزدادههای این حسابها است. وی با اشاره به بررسی حسابهای بانکی مشکوک توسط سازمان امور مالیاتی گفت: در کشور بیش از ۰۰۵میلیون حساببانکی وجود دارد که این تعداد حساب بانکی، با توجه به جمعیت کشور بسیار قابل توجه است و سازمان امور مالیاتی برای اینکه بتواند حواشی و جرایم احتمالی مرتبط با این حسابهای بانکی را مدیریت کند، بیش از یکسال است که بررسی حسابهای بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.