بهرهبرداری­ازمترویگلش­هر-هشتگرد

Iran Newspaper - - News -

حبیــباهلل طاهرخانــی، مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید با بیان اینکه تســت ســرد متروی گلشهر-هشــتگرد یک اقــدام مهــم بــرای هشــتگرد، شــهروندان ایــن شــهر جدیــد و شهروندان غرب استان البرز است گفت: فرآیند تست سرد قطار گلشهر-هشــتگرد آغاز شده است و بعد از تست ســرد وارد تست گرم، بهرهبرداری اولیه و نهایی خواهیم شــد. وی افزود: با احداث این خط مترو، به طول ٦٢کیلومتر ودارا بودن بزرگترین ایستگاه حومهای مترو در افق طرح روزانه بیش از ۰۵٢هزار نفر میتوانند از خدمات آن استفاده کنند؛ ضمن آنکه بهرهبرداری از این خط به کاهش ترافیک بزرگراه کرج- قزوین نیز میانجامد./فارس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.