روایتی از یک جنایت تاریخی

Iran Newspaper - - News - مریم شهبازی خبرنگار

«خانــدان چــن چــی» نمایشــنام­های برگرفتــه از ماجرایــی واقعــی اســت؛ جنایتــی کــه بــرای خانــواده چــن چی در ایتالیــا اتفــاق میافتــد و مخاطبــان را بــا روایتــی تاریخی- فلســفی روبهرو میکند. نویســنده اولیه این اثر «پرسی بیشی شــلی» است که آن را سال ۹1۸1 منتشــر کــرده اســت؛ البتــه او در حالی دســت به تألیف این اثــر زده که با بهره گرفتــن از قــدرت شــاعرانگی خــود در پــی تلطیف فضــای مملو از خشــونت آن دوران برآمده اســت. چندین ســال بعد آنتونن آرتو، نویســنده و کارگردان فرانسوی هم به ســراغ این نمایشنامه رفــت. او کــه از نظریهپــرد­ازان تئاتــر شــقاوت (گونهای از تئاتــر واقعگرایان­ه) است با بازنویسی مجدد «خاندان چن چنی» شــاعرانگی شــلی را بــه حداقل رســاند و آن را بــه شــیوهای کــه مد نظر خــود بــود بــه روی صحنــه بــرد. البتــه بهدلیل وجود مضامین جنجالبرانگ­یز در ایــن نمایش در قــرن نوزدهم اجازه اجــرای آن در انگلســتان صــادر نشــد؛ هــر چنــد کــه «خانــدان چن چــی» در کشــورهای مختلفی از جمله فرانســه، آلمــان، ایتالیا و امریکا بــه روی صحنه رفت. امین سعدی این نمایشنامه را با ترجمه بهزاد قادری و شــهرام نراقی از 4۲ شــهریور تا ۳۲ مهر ماه روی صحنه برده است. ■ خاندانچنچی ■ کارگردان:امینسعدی ■ بازیگران: علی کشوری میثم جهانگیری، آرام نیک بین ■ محلاجرا:عمارتنوفلل­وشاتو ■ زماناجرا:۴۲ شهریورتا۳۲ مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.