بررسیمرگان­دیشیدرشعرم­عاصر

Iran Newspaper - - News - فائزه مشایخی خبرنگار

شــماره ســوم مجلــه «وزن دنیــا» بــا تیتر یک «ســنگی بر گــوری» و مروری تحلیلی بر مرگاندیشــ­ی در شــعر معاصر ایران و همچنین پروندهای درباره شــعر و زندگی ابراهیم منصفی منتشر شد. در این شماره میتوانیــم از شــاعران اســتانهای تهران، آذربایجــا­ن غربــی، البرز، خوزســتان، قم، زنجان، ســمنان، قزوین، خراسان رضوی، گلســتان و ایام شــعر بخوانیم. دو بخش «آنســوی مرزهــا» شــعِر شــاعران ایرانی خــارج از کشــور و «همزبانــان» شــعرهای شــاعران افغانســتا­ن و تاجیکســتا­ن نیــز تکمیلکننــ­ده شــعر ایــن شــماره اســت. پرونده اصلی این شــماره مروری تحلیلی بــر مرگاندیشــ­ی در شــعر معاصــر ایران در گفتوگویــی با دکتــر محمد صنعتی و میزگــردی با حضور مشــیت عایــی، لیا صادقی و حمیدرضا شعیری است. در این پرونده همچنین01 منتقد، در01 یادداشت تصویــر مــرگ را در شــعرهای 10 شــاعر مطرح معاصر ردیابــی کردهاند. وزن دنیا در بخــش «یاد بعضی نفرات» خود نیز با تیتر «اِبرام و اسپانیای کوچکش»، پرسهای در نغمههــا، ترانههــا و زندگــی ابراهیــم منصفی، آرتیســ ِت موفق و غری ِب جنوبی زده اســت. مدیرمســئو­ل و صاحبامتیــ­از «وزن دنیــا» پوریــا ســوری اســت و زیــر نظــر شــورای ســردبیری متشــکل از علی مسعودینیا، پوریا سوری و فرزام حسینی منتشرمیشود. ■ وزندنیا ■ شمارهسوم ■ ۶۷۲صفحه ■ قیمت۰۴هزار­تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.