جزئیاتتازه­تریناجرای ارکسترسمفو­نیکاعالمشد

Iran Newspaper - - News -

ارکســتر ســمفونیک تهران در تازهتریــن کنســرت خود ســاعت 0۳:1۲ روزهــای هشــتم و نهم آبــان در تاالر وحــدت آثار موسیقی کاسیک جهان را اجرا میکند. نیما کشــاورزی، رهبر مهمان و شــهرداد روحانــی مدیــر هنــری این اجــرا خواهند بود. در قســمت اول این کنســرت، اورتور ‪La Gazza ladra‬ اثــر جواکینــو روســینی آهنگســاز ایتالیایــ­ی و ‪Ma mere l« Oye‬ اثــر موریــس راول آهنگســاز و نوازنده فرانسوی و در قسمت دوم برنامه، سمفونی شــماره یــک بتهــوون نواختــه میشــود. ایــن اجرا در حال و هوای موســیقی کاســیک ایتالیا و فرانســه اســت. نیما کشاورزی از جمله هنرمندانی اســت کــه پیش از این مدیــر هنــری و رهبــر ارکســتر فلورانــس ایتالیا بوده است. کشــاورزی موســیقی را در کنســرواتو­رهای فلورانس و بروکســل آموخته و در سالهای اخیــر بــه عنــوان رهبــر ارکســتر با برخــی از معتبرترین ارکســترها­ی اروپا در شهرهایی چون رم، بروکسل، تورین، والنسیا، بولونیا و فلورانسهمک­اریداشتهاس­ت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.