نفس‌راحتن‌‌تفلیکس

«مرد ایرلندی» و نتفلیکس میتوانند معادالت هالیوود را تغییر دهند؟

Iran Newspaper - - News - اوون گالیبرمن ترجمه: پویا مشهدی محمدرضا

وقتیدستاند­رکاراننتفل­یکسروزجمعه­واکنشها بــه «مــرد ایرلندی» را در شــب افتتاح جشــنواره فیلم نیویــورک دیدند باید بســیار خوشــحال شــده باشــند. تماشاچیانب­شدتهیجانزد­هبودندوبسی­اریازنقدها درام مافیایی ســهونیم ســاعته مارتین اسکورسیزی را تحســین کرده و آن را یک شاهکار خواندند. این هیاهو برای «مــرد ایرلندی» این فیلم را بالفاصله در رقابت کســب جوایز قــرار داد. و بــا اینکه هر نــوع گفتوگویی دربــاره جوایــز بشــدت غیرقابــل اطمینــان اســت اما بهنظــر میتوان با اطمینان گفت که «مرد ایرلندی» و نتفلیکس جایگاهی مرکــزی در جدول جوایــز دارد. همــان گونــه که «ُرما» ســال پیــش چنین کــرد. نقطه ضعــف بالقوه این اتفاق برندســازی اســت. چیزی که بخش بزرگی از روند مراسم جوایز را تشکیل میدهد. بیشــتر اســتودیوه­ای فیلمســازی در صــورت خــرج کــردن 0۶1 میلیــون دالر برای ســاخت فیلمــی مانند «مــرد ایرلنــدی» از دیــدن نتیجــه رضایتبخش فیلم نفس راحتی میکشــند امــا همان طور کــه میدانیم، نتفلیکــس از قوانیــن اکوسیســتم اقتصــادی کامــالً متفاوتی پیروی میکند. بههمین دلیل توانسته چنین بودجــهای را صــرف ایــن فیلــم کنــد. وقتــی دیزنی یا پارامونت این قدر پول را برای یک فیلم خرج کنند آنها میخواهند و انتظار دارند که این پول برگردد. ■ نتفلیکس جایی اســت که میخواهید فیلمتان را آنجابسازید نقشــه نتفلیکــس معادلــه ســود و زیان را ســرنگون میکنــد. کمپانــی انتظــار و نیازی نــدارد که با تشــویق تماشــاچیا­ن بــه خریدن بلیــت و حضور در ســینماها درآمــدی بیــش از هزینه «مــرد ایرلندی» کســب کند. نقشه کســب و کار آنها این است که مردم تمام جهان مشترک نتفلیکس شوند. از این نظر «مرد ایرلندی» یک بیلبورد بشــدت گرانقیمت است که با اعالم این جمله مشترکین خود را افزایش میدهد: «این باشگاه پخش آنالینی است که میخواهید به آن تعلق داشته باشــید». البته «مرد ایرلندی» مانند «رما» در پیش از آن بیلبوردی برای فیلمسازان نیز هست. این فیلم به آنها میگویــد: «این خدمات پخش آنالینی اســت که میخواهید فیلمتان را در آن بســازید.» مرد ایرلندی: اثری مقدس که باید آن را در سالن سینما دید. بسیاری

از کســانی که روز جمعه این فیلم را دیدند و کیفیتش را ســتایش کردنــد، به این نکته اذعــان کردند که «مرد ایرلنــدی» الیق این اســت کــه روی پرده ســینما اکران شود. «مرد ایرلندی» توسط یکی از استادان فیلمسازی نیم قرن اخیر و بهعنوان اثری ســینمایی ســاخته شده که باید در ســالن ســینما که معبدی ســکوالر است، به اشــتراک گذاشــته شــود. اثر اسکورســیز­ی فیلم چنان قدرتمندی اســت که به آن عاملی که بیننده را مجبور کند آن را در سینما ببیند، دست یافته است. پس بیایید تصــور کنیم که این فیلم توســط بــرادران وارنر، همان کمپانــی که 29 ســال پیش بودجــه «رفقای خــوب» را تأمیــن و آن را توزیــع کرد ســاخته شــده اســت. در این صورت«مردایرلندی»ازچهحیاتید­رسینمابهره­مند خواهــد شــد؟ بر اســاس کیفیــت این فیلــم، نقدهای هیجانانگیـ­ـزش و حضور بازیگران اســطورهای، بعید نیســت که بگوییم «مرد ایرلندی» در صورت اکران در سینماها میتوانست تنها در ایاالت متحده001 میلیون دالر بفروشد که در این صورت یک پیروزی شکوهمند برای استودیوی ســازندهاش محسوب میشد. باید در نظر داشت که میزان فروش یک فیلم صرفاً معیاری برایسوددهی­نیستبلکهمی­زانبرایاشت­یاقجمعی مخاطبان نیز محســوب میشود. این امر مرتبط است با اینکه چهقدر یک فیلم در گفتوگوها جای میگیرد و اینکــه چه میزان خون بــه رگهای فرهنگ ما تزریق

میکند. این امر شکاف بین اینکه اگر «مرد ایرلندی» در تمامیسینما­هادرصورتان­تشارتوسطیک­استودیوی متداولاکرا­نمیشدواینک­هاکنوندرنس­خهایتقدیس شده و محدود تحت نظر نتفلیکس اکران میشود را نشانمیدهد. ■ مافیلمهایی­میســازیمک­ههیچکسدیگر­ینخواهد ساخت چنینشکافیر­اسالگذشتهب­ا«رما»نیزمشاهدهک­ردیم ولی باز به اندازه امســال دراماتیک نبــود. زیرا انتظارات برای فروش گیشــهای ایــن فیلم هنری خارجی بســیار پایینتر بود. این نکته که فروش این فیلم بســیار پایین بود اصالً اهمیتی نداشت. عامل اصلی هیاهو برای این فیلم نقدهایی بود که این فیلم را منحصر به فرد، بهتر از حد انتظار و با کیفیتی که هر 20 سال اگر خوش شانس باشیدمیتوا­نیدببینیدد­انستند.اینفیلمدرص­دربیشتر از 10 لیســت بهترین فیلمها قرار داشت و تمامی جوایز پایان سال گروههای منتقدین مختلف را درو کرد که آنها یکی پس از دیگری این فیلم را اثری هنری برای تمامی ادوار خواندنــد. ماههاســت کــه اسکورســیز­ی در تمامی مصاحبههایـ­ـش با گفتن این نکته که هیچ اســتودیوی­ی «مرد ایرلندی» را نمیساخت به نتفلیکس ادای دین کردهاست.بدینترتیبن­تفلیکسمانن­دمنجیسینما به نظر میرسد. «ما فیلمهایی میسازیم که هیچ کس دیگرینخواه­دساخت!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.