ایران دانش ساخت خودرو خودران را دارد

فعاالن حوزه خودرو هوشمند در گفت و گو با «ایران»:

Iran Newspaper - - News - سوسن صادقی خبرنگار

به تازگی محمدجــواد آذری جهرمی وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از امــکان ســاخت خودرو خودران در کشور خبر داد. وزیــر ارتباطــات در صفحــه کاربــری خــود در توئیتر نوشــت: «جوانهای ما همیشــه بهترینهــا رو رقــم میزننــد، بــه مرکــز تحقیقــات مخابــرات گفتــم با همــکاری دانشگاهها، توسعه فناوری خودروی بدون راننده هوشــمند رو پیش ببرنــد. در هوش مصنوعی و دانش کالن دادهها چیزی کم نداریم، حاال وقت ساخت محصول است تا آمدن 5G (نســل پنجم ارتباطی) زمان زیادی نمانده.» در پی اعالم این موضوع از سوی وزیر ارتباطات به سراغ فعاالن حوزه خودروی هوشــمند رفتیم و این سؤالها را پرسیدیم که آیا علم و دانش این صنعت و زیرســاخته­ای الزم آن در کشــور وجود دارد و کشــور ما میتواند در زمینه توســعه خودروی بدون راننده هوشمند ورود کند. ■ نبودزیرساخ­تکافی

«از نظــر علمــی و فنی دانــش تولید و ســاخت و توســعه خودروی بــدون راننده هوشــمند در کشــور وجــود دارد امــا تمــام زیرســاخته­ای الزم برای این نوع خودرو آمادهنیست.»

امیرحســن کاکایــی عضــو هیــأت علمی دانشــکده خــودرو علــم و صنعت بــا بیــان مطلب فــوق بــه «ایــران» گفت: صحبتهــای آذری جهرمــی در نوع خود جالبوخوباس­توبهنظرمبی­شتردنبال ایجاد هیجان در بین جوانان تحصیلکرده اســت. ولی باید آذری جهرمی این ســؤال را هم از خود بپرســد که آیا مــوارد قانونی، امنیتــی، قانونگــذا­ری و مهمتــر از همــه تمام زیرســاخته­ای آن حل شده است؟ آیــا ایــن اقــدام منافع ملــی را در بــردارد؟ آیــا ماننــد خیلــی از اقدامهــا تنهــا از نظر تئوریک شدنی است؟ کاکایی افزود: از وزیر ارتباطات باید پرســید که هوشمندســا­زی خودرو یا داشتن خودروی خودران را برای چــه میخواهیــم. آیا تنهــا بهدنبال رشــد فناوری مربوطه در کشــور هستیم؟ چرا که تجربه نشــان میدهد ما بایــد از هماکنون مشخص کنیم از فناوریهای نوین دنبال چه اهدافی هســتیم آیا منافــع ملی را نیز در بــردارد که برای آن هزینه کنیم؟ آیا این هوشمندسازی­خودروبرایم­اامنیتراهه­ا را در بــردارد؟ برنامه راهبردی و گام به گام آن تعریف شده است؟ اگر به این سؤالها از ابتــدای امر پاســخ ندهیم ســرانجام به نقطهایمیرس­یمکهمیلیار­دهادالرهزی­نه کردهایم ولی اجازه استفاده از آن تکنولوژی را نداریم.

عضو هیأت علمی دانشکده خودروی دانشــگاه علم و صنعت معتقد اســت به هر حــال این موضــوع جنبههای مختلف اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و امنیتی دارد و وزیــر ارتباطــات باید به این موضوع از بعــد ملــی نــگاه کنــد. کاکایــی در ادامه گفــت: در بحث تولید خودروی هوشــمند ســه موضوع مهم که همانا بحــث ارتباط خــودرو با تعمیرگاه مرکزی برای رد و بدل شــدن اطالعــات، ارتباط خودرو بــا خودرو و ارتبــاط خــودرو بــا جــاده در نظــر گرفتــه شــود و با داشتن این سه موضوع است که میتــوان تا جایــی پیش رفت تــا خودروی خودران داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه بحث تولید و توسعه خودروی هوشمند و حتی خــودران موضوع جدیدی در کشــور نیست و در این زمینه خودروسازها کارهای عملی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهــوری تحقیقــات بســیاری را انجــام دادهاند، افزود: وزیر ارتباطات نباید فقط از جنبه زیرساختی فناوری به قضیه نگاه کند و بایــد از تجــارب خودروســاز­ها و معاونت علمیوفناور­یریاستجمهو­ریاستفاده کنــد. نباید تنهــا به این موضــوع فکر کنند کــه مصرف اینترنت افزایش یابد و به نفع اپراتورها باشد. این استاد دانشگاه در ادامه گفــت: زیرســاخته­ای جادهای کشــور ما کافــی نبــوده و مشــکل دارد. به طــوری که 4 ســال پیــش وقتــی خودروهــای خارجی وارد کشــور شــدند، یکــی از مزایــای ایــن خودروها این بود کــه بهصورت خودکار به رانندگان برای رانندگی بین خطوط کمک میکرد، اما همین مزیت موجب افزایش تصادفهــای جــادهای شــد، ایــن نشــان میدهد با وجود برخی زیرساختها هنوز جادهها مشــکل دارنــد بنابراین باید تمام زیرساختهاف­راهمشود. ■ مشکلقانونی­وامنیتی

امیر حســن کاکایی عضو هیأت علمی دانشکدهخود­رویدانشگاه­علموصنعت به مشــکل قانونی و قانونگــذا­ری و امنیتی نیز اشــاره کرد. وی معتقد است وقتی یک تکنولوژیجد­یدیواردکشو­رمیشودجنبه امنیتیپیدا­میکند.

کاکایی گفت: وقتی در خودرو کامپیوتر نصب شــد تا اطالعات را جمعآوری کرده و به یک مرکز انتقــال دهد یا اگر خودرو در جاده نیاز به تعمیر پیدا کرد به نزدیکترین امدادخــود­رو اطــالع دهــد، ایــن مــوارد را امنیتــی کردند و اجــازه ندادنــد این درجه ساده از هوشمندی نیز در خودرو عملیاتی شده و ادامه یابد.

عضو هیأت علمی دانشکده خودروی علــم و صنعت بــه بحث «قانونگــذا­ری» نیــز اشــاره کــرد و افــزود: خیلــی وقتهــا هیجان در جامعه ایجاد میشــود و برخی ازشرکتهاید­انشبنیاننی­زدراینزمین­ه ورود و آنچــه مد نظر مســئوالن بوده را نیز تولیــد میکننــد ولی وقتــی کار بــه جاهای خوبی میرسد از منظر قانونی اجازه ادامه کار را به آن شرکتها نمیدهند به همین دلیــل قبــل از ایجاد هرگونــه هیجانی باید تکلیفمسائل­قانونیوقان­ونگذاریووج­ود تمام زیرســاخته­ا بــرای عملیاتی کردن آنها فراهم شــود، چرا کــه وقتی درباره این موارد در دنیا صحبت میشــود، مسئوالن تمامبخشهاس­الهادرزمین­ههایمرتبط بایکتکنولو­ژیجدیدیکهم­یخواهدوارد بازار شــود، فکــر کرده و راههــای عملیاتی، قانونگذاری ...و برای آن در نظر میگیرند. وی درباره آمدن نســل پنجم ارتباطی نیز گفت: هر چقدر تکنولوژی پیشرفتهای وارد کشور شــود، سرعت اقدامهای قبلی باالتر رفتهوموارد­جدیدنیزشکل­خواهدگرفت. وقتــی نســل اول ارتباطــی در کشــور وجود داشت، سرعت اینترنت ...و بسیار کم بود ولی وقتــی نســلهای بعــدی ارتباطی در کشورراهاند­ازیشدنهتنه­اسرعتارتبا­طی و پردازشــی و دانلود افزایــش یافت، بلکه بحث ارتبــاط صوتی، تصویری، اســتفاده از نقشــهها ...و هم شــکل گرفــت بنابراین وقتی نســل پنجــم ارتباطــی نیز در کشــور راهاندازی شود ارتباط اشیا با اشیا و افزایش ســرعت ارتباطــی ...و را قطعــاً خواهیــم داشت بنابراین به نفع کشور و حتی بحث خودروهایهو­شمندخواهدب­ود. ■ کار تیمــی بــرای رســیدن بــه خــودروی خودران

«توسعهوتولی­دخودروهایخ­ودراندر کشور میتواند عملیاتی شــود و دانش آن در کشور وجود دارد.»

حسین زیارتی مدیرعامل یک شرکت دانــش بنیــان خودروهــای برقــی بــا بیان مطلــب فــوق بــه «ایــران» گفــت: وقتــی خودروهــای تمام برقی در کشــور ســاخته شده بنابراین ساخت خودروهای خودران هوشــمند دور از دسترس نیســت، چرا که میتــوان از پلتفرمهــا­ی خودروهای برقی بــرای خودروهــای خــودران نیــز اســتفاده کــرد. چــون خودروهــای برقــی بهدلیــل داشتن مزیتهای کنترل پذیر و پیچیدگی کمتر در زمینه قوه محرکــه در خودروهای خودران استفاده میشــود. بهعنوان مثال شــرکت تســال از خودروهــای تمــام برقی خــود بــرای ســاخت خودروهای خــودران اســتفاده میکنــد. زیارتــی افــزود: امــکان توسعه هسته و اجزای مرکزی خودروهای خودران در کشور وجود دارد، چرا که بیشتر کار نــرم افزاری یعنــی جمــعآوری داده و پردازش دادهها اســت تا ســخت افزاری و مهمتــر اینکه بــه واردات عجیب و غریبی نیاز نــدارد. ایــن فعال حــوزه دانش بنیان خودروســاز­ی هوشــمند با اشــاره به اینکه اکنــون چنــد تــا از دانشــگاهه­ای کشــور نیز در ایــن زمینــه فعالیــت میکننــد، گفت: ما دانشــمندا­ن و مهندســان خبره و نخبه خوبــی در زمینه خودروهای هوشــمند در کشــور داریــم ولــی باید تیــم خوبــی از این نخبهها تشکیل شود. ما به یک تیم خوب نیــاز داریم تــا تمــام نخبههای ایــن حوزه بتواننــد بــا انجــام کار تیمی و جمــعآوری تجربیــات در این حوزه به هدفی که همانا ساخت و توسعه خودروی خودران است، دســت یابند. زیارتی با بیــان اینکه با وجود غولهــای بــزرگ خودروســاز­ی در تولیــد خودروهــای خودران شــاید مــا نتوانیم به تولید این صنعــت بپردازیم، افــزود: ولی همین کــه دانــش آن را داریم و میتوانیم حرفــی در ایــن زمینه بــرای گفتن داشــته باشــیم نیز خود دارای ارزش باالیی است. داشــتن دانــش تولید و توســعه خــودروی خودران کشور ما را یک سر و گردن از خیلی از کشــورها باالتر خواهد بــرد و به نظرم به نفع ما اســت تــا این تکنولوژی را در کشــور داشــته باشــیم. وی دربــاره فراهــم شــدن بستر نسل پنجم ارتباطی نیز گفت: به هر حالخودروها­یخودرانبهش­بکهاینترنت­ی و ارتباطــی بســیار پرســرعت نیــاز دارد تــا بهصــورت آنالیــن اطالعــات را دریافت و پــردازش کنــد بنابراین وقتی نســل پنجم ارتباطــی نباشــد عمــالً نمیتــوان کاری از پیشبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.