ضریبپایدار­یشبکهارتبا­طیاربعین افزایشیافت

Iran Newspaper - - News -

رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات (رگوالتوری) از ایجاد مســیر پشــتیبان برای باالبردن ضریب پایداری شبکه ارتباطــی در مســیرهای منتهــی بــه پایانــه مــرزی مهــران و دوبرابر شدن پهنای باند ورودی استان ایالم خبر داد. به گزارش «ایران»، حسین فالح جوشقانی با بیان اینکه ظرفیت زیرساختهای ارتباطی برای خدمترسانی تمامی دستگاهها در ایام اربعین ۸۹ افزایش یافته اســت، گفت: ظرفیتهای ایجاد شده در زیرســاخت ارتباطی پایانههای مرزی عــالوه بر تأمین نیــاز اپراتورهــ­ای حوزه ،ICT نیاز ســایر دســتگاهها­ی خدماتی، امنیتی، امدادرسان، صدا و سیما و راهنمایی و رانندگی را پوشش میدهد. وی گفت: با توجه به آســیبهای ناشــی از سیل اخیر در زیرساختهای منتهی به پایانه مهران، با اجرای ۰۰۵ کیلومتر فیبرنوری شبکه این منطقه به طور کامل بهســازی شده است و شــرکت ارتباطات زیرساخت در مسیرهای منتهی به این پایانه، به منظور باالبردن ضریب پایداری شــبکه، مســیر پشتیبان ایجاد کرده و ظرفیت پهنای باند ورودی استان ایالم از ۷۴ گیگابیت به ۰۱۱ گیگابیت افزایش یافته است. رئیس رگوالتوری با اشاره به مذاکرات انجام شده با رگوالتوری عراق افــزود: بــا توجه بــه تمرکز و تجمع تجهیــزات مخابراتی برای تأمیــن ارتباطات باکیفیت در نقاط مرزی برای زائران، فضای فرکانسی این مناطق نیز بهصورت مستمر پایش میشود تا در صورت ایجاد تداخالت فرکانسی یا سرریز سیگنال، مشــکالت در ســریعترین زمــان ممکن برطرف شــود. معاون وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات تأکید کــرد: در پایانه مــرزی مهران باوجــود هزینههای باالی سرمایهگذار­ی، بسیاری از سایتهای سیار و موقتی به سایتهای دائمی تبدیل شــدهاند تا عالوه بــر ایام ویژه اربعیــن، زمینه دریافت ســرویس باکیفیت برای زائران در تمامی ایام سال فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.