اولین پارک فضایی کشور در قشم جانمایی شد

Iran Newspaper - - News -

تفاهمنامــ­ه همکاری میان ســازمان فضایی ایران و ســازمان منطقه آزاد قشــم با هدف ایجاد طرح منطقه گردشــگری فضایــی (پارک موضوعی فضا پایه) در جزیره قشم امضا شد. به گزارش ایســنا، براســاس این تفاهمنامه، از ظرفیتهای گردشــگری منطقه آزاد قشم اعم از ظرفیتهای طبیعی موجود در دره ستارگان و آسمان مناسب این جزیره در هنگام شــب برای مقصد گردشــگری داخلــی و خارجی و منطقه گردشگری فضایی، در سه فاز، تعریف، جانمایی و برنامهریزی میشود. طبق این تفاهمنامه، دو طرف در زمینه طراحی کالن و راهبردی تدوین برنامه گردشــگری فضایی، مطالعات پیش امکانســنج­ی و ارائه تجربیات کشــورهای دیگر به متقاضیان سرمایهگذار­ی این طرح در جزیره قشم کمک خواهند کرد. برگزاری برنامههای کارشناسی و تعیین محتوای علمی با توجه به جذابیت حوزه فضا برای گردشــگر و تورهای تخصصی و همچنین حضور کارشناسان علمی و استقرار تلسکوپ در مکانهایی مانند دره ستارگان بویژه در موقعیتهای زمانی خاص هم از دیگر مفاد این تفاهمنامه است. مرتضی براری، رئیس ســازمان فضایی ایران در مراسم امضای این تفاهمنامه اظهــار کرد: پارکهــای فضاپایه فرصتی اســت برای رونق گردشــگری در حوزه توریســم و بســتری را بــرای تحقیقــات علمــی محققــان فراهم خواهــد کرد که پیشــرفت در هــر دو ظرفیــت بالقــوه پارکهــای فضاپایــه، موجــب پیشــرفت اقتصادی کشور خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.