سرقتهای عجیب سارقان اسیدی و تحصیلکرده

Iran Newspaper - - News -

گــروه حــوادث- مرجــان همایونی/ چهارمیــن مرحلــه از طرح کاشــف پلیس با دســتگیری 187 ســارق و زورگیر در پایتخت اجرا شــد. در میان دستگیرشــد­گان، ســارقانی هستند که با شگردهای عجیب، خشن و مسلحانه هزاران نفر را قربانی اهداف پلید خود کردهاند.

بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی «ایــران»، در این طــرح 11 باند زورگیــری، کیفقاپی و ســرقت تحت عنوان مأمور، 15 باند سرقت منــازل و اماکــن، 10 بانــد ســرقت خــودرو و لوازم خــودرو، 2 باند جعــل و کالهبرداری، 3 اســیدپاش، یک گروه ســارق مســلح و 12 محکــوم متــواری دســتگیر شــدند. از میــان متهمــان 119 نفــر ســابقه دار هســتند که در مجمــوع بــه 3 هــزار فقــره ســرقت تاکنون اعتراف کردهاند. ■ سرقت برای پرداخت پول اسلحه بهزاد، سردســته باند ســرقت مســلحانه اســت وی در گفتوگو با خبرنگار «ایران» از جزئیات سرقتهایش میگوید. ■ چه شــد که تصمیم به ســرقت مســلحانه گرفتی؟

من 10 ســال و 5 ماه به خاطر کیف قاپی زنــدان بــودم. وقتــی آزاد شــدم، تصمیــم گرفتــم کــه ایــن 10 ســال عقــب مانــدن از زندگی را جبران کنم. به همین خاطر وقتی یکــی از بچــه محلهایمــا­ن کــه قاچاقچــی موادمخدر و اسلحه اســت پیشنهاد سرقت داد قبول کردم. سرقت مسلحانه از جاهای خــاص مثــل طالفروشــی­ها. مــا قــرار بــود چهار محل را ســرقت کنیم. از من خواست بــه همــراه دو نفــر از ســارقان ســابقه دار و حرفهای سرقتها را انجام دهم. ■ سرقتی هم انجام دادید؟

این سرقتهایی که شــاهین میگفت را

نه. اما ســه سرقت مســلحانه بدون اینکه با شــاهین هماهنــگ کنــم و 10 ســرقت لوازم داخل خودرو انجام دادم. ■ چگونه سرقت میکردی؟

شــب قبــل از ســرقت «اســید» مصــرف کردم. اســید یــک ماده مخدر و شــبیه کاغذ اســت. بعــد از مصــرف آن حالــم بــد شــد. فردای آن روز ســوار بر خودروی پژو 504ام بــودم که دختــری را بهعنوان مســافر ســوار کــردم. بعــد از طــی مســافتی اســلحه را به ســمت او گرفتم و گفتــم هرچه دارد به من بدهد. دختر جوان ترســیده بود و النگویش را بــه مــن داد. اما متوجه شــدم قالبی بوده اســت. ســرقت دوم را دو روز بعــد انجــام دادم. مــرد جوانی در خیابان ســپهبد قرنی در حــال عبــور بــود و قصــد داشــت ســوار خودرواش شود. با اسلحه به سمتش رفتم و باهــم درگیــر شــدیم و در این میــان تیری بــه کتــف او اصابــت کــرد. مــن که ترســیده بــودم بــدون آنکه از او ســرقت کنم از محل فرار کردم. ســومین مورد را همان شــب در بلوار فرحــزاد انجام دادم دو تا دختر ســوار بر خودروی 702شــان شــدند. اســلحه را به سمتشــان گرفتم و کیفشان را سرقت کردم. از شــانس بدم داخل کیف آنهــا هم چیزی نبــود. ســه ســرقت مســلحانه انجــام دادم بدون آنکه یک ریال پول بهدست بیاورم. ■ سرقتهای داخل خودروات چگونه بود؟

با پیچ گوشتی صندوق عقب خودروهای پرایــد را باز کــرده و هر چه لــوازم داخل آن بود را سرقت میکردم. ■ با لوازم سرقتی چه میکردی؟

بــه شــاهین مــیدادم. قرارمــان این بود کــه من هــر چه ســرقت میکنم به شــاهین بدهــم و او آنها را به جای هزینه اســلحهای که برایم خریده است بردارد. ■ اسلحه را چند خریده بود؟ 18 میلیون تومان. ■ ادعایعجیبم­ترجمتحصیلک­رده 30 ســال دارد، بــه اتهــام ســرقت 50 میلیــون تومــان پــول از دختــر جوانــی بازداشــت شــده اســت. ماجــرای ســرقتش عجیب و شنیدنی است. ■ در هتل چکار میکردید؟

مــن فــوق لیســانس هتلــداری دارم و مترجم هســتم. برای انجام یک کار ترجمه از یکی از شهرهای جنوبی به تهران آمدم و در هتل ساکن بودم که با دختر جوانی آشنا شــدم. البته او خــودش مرا به شــام دعوت کرد. ■ شما هم نقشه سرقت از او را کشیدید؟

مــن خــودم را توریســت عربــی معرفی کــردم و با کمک نرم افزارهــای ترجمه با او صحبــت میکــردم. او که نمیدانســت من فارســی بلــد هســتم به یکــی از دوســتانش زنگ زد و گفت ســوژه خوبی برای سرکیســه کردن پیدا کــردهام. میخواهــم پولهایش را بــاال بکشــم. مــن هم کــه ایــن حرفها را شــنیدم تصمیــم گرفتم بــه او درس خوبی بدهم. ■ و کارتش را سرقت کردی؟

کارت از دســتش افتــاد زیر میــز و متوجه نشــد. مــن هــم بــا کارتــش چنــد قطعــه ســکه طــال خریدم. مــن وضع مالــی خوبی دارم و پــدرم تاجــر اســت. مدتــی هــم در امــارات و قطــر ســکونت داشــتم و بــه زبان عربــی و انگلیســی هم تســلط کامــل دارم. نیــازی به این پولها نداشــتم ولــی وقتی از نقشــه او بــا خبــر شــدم تصمیــم گرفتم که ادبش کنم.

■ آرایشــگری که همدســت سارقان بود

شریک دزد است و رفیق قافله، آرایشگر بــوده اما بــا مشــتریهای پولــدار آرایشــگاه طرح دوســتی میریخت و مشــخصات آنها را به سارقان میداد. ■ چرا با سارقان همدستی میکردی؟

بــه خاطر پــول. من بــا مشــتریانم طرح دوســتی میریختــم و آمــار آنهــا را بــه همدســتانم مــیدادم و آنهــا هــم نقشــه سرقت از خانهها را اجرا میکردند. ■ سابقه داری؟

من سابقه ندارم، اما همدستانم سابقه دار هســتند و سردســته این باند یک ماه بود که از زندان آزاد شده بود. ■ چقدر از سرقتها گیرت آمد؟

همدســتانم از 4 خانــه ســرقت کردنــد و ســهم من از این سرقتها 3 میلیارد تومان بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.