دام مسافرکش قالبی برای زنان

Iran Newspaper - - News -

گــروه حــوادث / مســافرکش قالبــی که بــا جلب اعتمــاد زنان جــوان اقــدام به ســرقت اموالشــان میکــرد از ســوی پلیس آگاهی دستگیر شد. بــه گــزارش خبرنــگار «ایران»، رســیدگی به این پرونــده از 18 تیــر ســالجاری با شــکایت زن جوانــی در کالنتــری 164 قائم در دســتور کار مأمــوران قــرار گرفــت. ایــن زن در جزئیــات ماجرای سرقت اموالش گفت: چندی قبل در خیابان رسالت خــودروی ســواری پــژو 206 خاکســتری رنگــی را بهصــورت دربســتی کرایــه کــردم. راننده که مــرد جوانی بــود در بین راه شــماره تلفنــش را بــه من داد تــا در مواقــع نیاز بــه خودروی دربســتی بــا او تماس بگیــرم. حدود 2 هفته بعــد برای خرید با شــماره تلفن راننــده تماس گرفتم و از وی خواســتم تا من را بــه یک فروشــگاه ببــرد. آن راننده بموقع رســید و من را به مقصــد رســاند و پس از خریــد هم من را به منزلــم بازگرداند حتی کمک کرد تا خریدهایم را به داخل منزلم ببرم. ساعتی پــس از رفتن راننده پیامکی از بانکم دریافت کردم که نشــان میداد مبلغ 2 میلیون و 005هزار تومان از حســابم برداشــت شــده است در حالی که تعجب کرده بودم همان موقع کارت عابربانکــ­م را جســت وجــو کردم و متوجه شــدم کــه کارت در داخل کیفم نیست. ســرهنگ کارآگاه «قاســم دســت خــال» رئیــس پایــگاه یکــم پلیــس آگاهــی در رابطه با شناســایی و دســتگیری این ســارق عنوان کرد: پس ازشــکایت این زن جوان به پایگاه یکم پلیس آگاهــی کار شناســایی و دســتگیری متهــم آغاز شــد و اکیپی از کارآگاهــا­ن پایــگاه یکــم پلیــس آگاهی بــه محلهــای تردد و توقف خودروی مذکــور مراجعه و در تحقیقات میدانی پالک انتظامی خودرو شناسایی شد. وی در ادامــه افــزود: در تحقیقــات پلیســی مالــک خــودرو شناســایی امــا مدعــی شــد خــودرواش به مــدت یک مــاه در اختیار یکی از دوســتانش قرار داشــته و وی با آن مسافرکشــی میکرده اســت. در گام بعدی متهم اصلی پرونده شناســایی و با دستور قضایی دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد. رئیــس پایــگاه یکــم پلیــس آگاهــی ضمــن اشــاره بــه اینکــه پروندههــا­ی مشــابه دیگــری نیــز در ایــن پایــگاه علیــه متهم پرونــده کشــف شــده، خاطرنشــان کــرد: پــس از تحقیقــات تکمیلی متهم به دادسرا تحویل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.