«مایک پنس»؛ یک «جو بایدن» جوان

Iran Newspaper - - News - بیل پاول مترجم: وصال روحانی

رســیدن مایــک پنس (معــاون اول دونالد ترامپ) به مقام ریاســت جمهوری، که تــا همیــن 10 روز پیش غیرممکن نشــان مــیداد، حــاال یــک کار امکانپذیر به نظر میرسد.تنهامشکلرئ­یسجمهوریسه­سالاخیرامر­یکا،مسألهطرحدم­وکراتها برای اســتیضاح او بهخاطر تماس تلفنیاش با همتای اوکراینیاش بابت کســب اطالعات نیســت. زیرا اگر مســأله فقط همین بود یک مجلس ســنای کنترل شده توسط جمهوریخواه­ان مصوبه مجلس نمایندگان درباره استیضاح را وتو و غائله را ختم میکرد. آنچه جمهوریخواه­ان را از ترامپ عصبانی کردهاست، فرمان اخیر مرد اول اجرایی کاخ ســفید در زمینه خروج نیروهای مسلح امریکا از سوریه است؛ مســألهای کــه به رجب طیــب اردوغان رئیس جمهــوری ترکیه اجــازه داد از هفته پیش به کردهای سوریه به بهانه حمایتشان از پ.ک.ک حمله کند. از نظر سران جمهوریخواه­امریکااینع­ینخودکشیاس­تزیراسوریه­ایراکهپیشت­رهمدراختیا­ر والدیمیر پوتین و مدیون کمکهای ایران بود، بیش از پیش از مشت غربیها خارج خواهد کرد. همین ادله کافی است تا ترامپ خطر استیضاح را بیشتر احساس کند و بپندارد ممکن است معاونش جای او را بگیرد.

در چنیــن شــرایطی دموکراتهــ­ا اگــر تــا دیــروز از ایــن تــرس داشــتند که خلع غیررسمیترا­مپورئیسجمه­وریشدنرسمی­معاونش،مایکپنسمنض­بطتر و اصولیتر از ترامپ را در انتخابات 2020 امریکا مقابلشان قرار میدهد، اینک به این میاندیشند که پنس هم بیعیب نیست؛ آن قدر آرام و خنثی و فاقد هر نوآوری و هیجانی است که شاید طرفداران ترامپ هم حاضر نشوند ولو با هدف ناکامسازی دموکراتهای توطئهگر به وی رأی بدهند.

پنــس که فرماندار ایالت ایندیانا بوده و دســتیاران همان زمان را به کاخ ســفید برده در صورت تصدی پست ریاست جمهوری نیز از آدمهایی مثل مارک شورت و ســیما ورما که به او بســیار نزدیکاند ســود خواهد جست. اما ســرآمد مقامهای نزدیک به وی کارن پنس، همســر او خواهد بود که 34 سال از ازدواجشان میگذرد و آگاهیهــای سیاســی باالیی دارد. پنس بســیار منضبط و اطو کشــیده و حســابگر اســت اما بــرای امریکایی کــه در دوره 2016 انتخابات امریکا مجذوب نمایشهای ُپرهایوهوی ترامپ و حمالت بنیان برافکن کالمی وی به هیالری کلینتون، باراک اوباما و برنی ســندرز شد، هیچ جذابیتی در برندارد. اما به جز این اتهام کسالتبار و بیش از حد قابل پیشبینی بودن این مرد 60 ســاله، وی را از آتشــبارها­ی کالمی که ســالح اصلی ترامپ در پیروزیهای سیاســیاش بوده، بیبهره میســازد. البته در مهارتهای سیاسی او شکی نیست. او این توانایی را در ایام حضور در کنگره به اثبات رساند. او آنقدر نکته سنج بود که در انتخابات 2016 ترامپ با توجه به شرایط نامساعدپیش­نهادهابرای­انتخابفرما­ندارهاییما­ننداسکارتو­اکروجانکاس­یچرا بهعنوان معاون خود، رد کرد و پنس را به آنها ترجیح داد. پاییز 2019 پنس را مقابل احتمالهای تازهای قرار داده است بخصوص که هواداران وی میگویند در ایندیانا بــه قــدری خوب و عاقالنه فرمانــدار­ی کرد که یک ماکت کوچک از ریاســت بر کاخ سفید را فراروی مردم قرار داد. او به ارزشهای سنتی و تحکیم خانوادهها هم اعتقاد دارد و میگوید هرگونه هنجارشکنی به ضرر دولتهایی است که تحت لوای آزادی کشورها را به سوی هرج و مرج سوق میدهند با این اوصاف او یک جو بایدن جوان اســت که به جای دموکرات بودن و ماندن، ســر از اردوی رقیب در آورده اســت و اگر امریکاییها به این نتیجه برسند که پس از چند سال هیاهوسازی ترامپ به آرامش نیاز دارند، وی گزینهای کوچکتر و نازلتر از جو بایدن نخواهد بود.

Newsweek:عبنم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.