واشنگتن مدعی حمله توپخانهای ترکیه علیه نیروهای امریکایی شد

Iran Newspaper - - News -

گروهجهان/ واشنگتنآنک­ارارامتهمک­رد، اقدام به پرتاب موشــک بــه حوالی یکی از پایگاههــا­ی نظامــی امریــکا در مناطق کردنشــین شــمال ســوریه کــرده اســت. اتهامی که ترکیه آن را رد کرده است.

بــه گــزارش ســایت «رادیــو ملــی امریکا» (انپــیآر)، «بروک دیولت»، ســخنگوی پنتاگــون بــا اعالم ایــن خبر گفــت: «گلولههــای شــلیک شــده از توپخانــه ارتــش ترکیــه در چنــد صــد متــری پایــگاه نظامیــان امریکایــی منفجر شــد. با این حال همه نظامیان امریکایــی در ســالمت هســتند و کســی زخمی نشــد.» بــا این حال بــا توجه به اینکــه ایــن پایــگاه در منطقــهای خارج از منطقه امن ترســیمی اردوغان، واقع شــده ، باعث واکنش تند پنتاگون شده اســت. پیشــتر امریــکا اعالم کــرده بود، بــا حمــالت ترکیه بــه کردهای شــمال سوریه موافق نیست. اما با خارج کردن نیروهای خود مانع این حمالت نشــد. امریکا همچنین از ترکیه خواســته بود، حمــالت تنهــا منحصر بــه منطقه امن مورد نظر آنکارا باشد.

«دیولت» در سخنان خود به ترکیه هشدار داد، مراقب حرکات خود باشد؛ زیــرا در صــورت تکرار چنیــن واقعهای بــا واکنش ارتش امریــکا مواجه خواهد شــد. به گزارش خبرگــزاری «آناتولی»، وزارت دفــاع ترکیه ســاعتی پس از این رویــداد، در بیانیــهای این ادعاهــا را رد و تأکیــد کــرد: «عملیات ترکیــه تنها در منطقه شــرق فــرات انجام میشــود.» ایسنا نیز به نقل از «اسکای نیوز عربی» گــزارش داده اســت، «حلوصــی آکار»، وزیــر دفــاع ترکیــه در همیــن ارتبــاط تأکید کرده اســت: «در هماهنگی کامل بــا طــرف امریکایــی هســتیم. از همین رو امــکان نــدارد نیروهــای امریکایــی یــا ائتــالف بینالمللــ­ی ضــد داعش را هدف قرار دهیم.»

ارتــش ترکیه دیــروز در چهارمین روز حمالت خود در شمال سوریه همچنین مدعــی شــد، نیروهــای شورشــی تحــت حمایــت ترکیــه، کنتــرل «راسالعین»، یکــی از مهمتریــن شــهرکهای اســتان «حســکه» را در دســت گرفتند و در حال بازرســی محلههــای آن و خالــی کــردن شــهرک از تمامی نیروهای شبه نظامی کرد است. با این حال یکی از فرماندهان نیروهــای دموکراتیک ســوریه این خبر را تکذیبکرد.

خبــر دیگــری حاکــی اســت، اتحادیه عــرب دیــروز حمالت ترکیه بــه کردهای شمال سوریه را محکوم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.