کودکان کار دوباره خیابانها را تسخیر کردند

Iran Newspaper - - News - پرستو رفیعی خبرنگار

طرح ســاماندهی کودکان کار و خیابان چنــدی پیــش بــا حواشــی بســیار اجرا شــد. طرحی کــه مقرر بــود کــودکان را از خیابانها به بســتر خانــواده هدایت کرده و شــرایط اســتفاده آنها از حقوق انســانی کــودکان را فراهــم کنــد. برای رسیدن به این هدف گروهی از مجریان آن از هیــچ اقدامــی فروگــذار نکردند و راهکارهایی نظیر اخذ حضانت کودک از خانواده و تحویل او به بهزیستی یا رد مرز کودکان خارجــی را بارها و بارها بر زبان آوردند. اما آنچه این روزها بســیار بــه چشــم میخــورد افزایــش تعــداد کــودکان کار خیابانی پس از اجرای این طرح است. بــه گــزارش «ایــران»، مــروه وامقــی پژوهشــگر حــوزه کــودک بــا اشــاره بــه پژوهشــی که در ایــن باره انجام شــده، میگوید: متأســفانه طرح ســاماندهی کودکان کار خیابانی بیتأثیر بود چرا که وضعیت نامطلوب اقتصادی خانواده یکــی از علــل مهــم کار کــودکان در خیابان است. کودکا ِن خیابانی بخشی از کــودکان کار هســتند و ممکن اســت در دورههــای زمانی به کار غیرخیابانی مشغولشوند. عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علوم بهزیستیوتو­انبخشیکودک­انخیابانی ادامــه میدهــد: ایــن کــودکان عمدتــاً شامل دو گروه قومی میشوند که 59.4 درصــد آنهــا ایرانــی و 3.63درصــد آنهــا افغانســتا­نی هســتند. دخترهــا 5.52درصد از کودکان خیابانی تهران راتشکیلمید­هند. وی با اشــاره به گروه سنی این کودکان اظهــار میکنــد: دو گروه ســنی 10 تا 14 سال 45.3 درصد و 15 تا 81سال 48.9 درصد کودکان کار را تشکیل میدهند کــه میتــوان گفــت تقریبــاً فراوانــی یکســانی دارنــد. از ســوی دیگــر 85 درصــد از جمعیت کــودکان خیابانی خانوادههای بیش از 5 نفره دارند. سه چهــارم کودکان خیابانی بــا خانواده یا اقوام و حدود 9 درصد آنها با دوســتان زندگــی میکننــد ولــی 21درصــد آنها خانهای ندارند و فاقد حمایت خانواده هستند. ایــن پژوهشــگر به اســتناد بــه پژوهش انجام شده میگوید: کار کودکان افغان برایتأمینم­عاشبهشکلمع­ناداری بیش از سایر کودکان است. یک چهارم )دصرد23.7( کــودکان خیابانی هرگز تحصیــل نکــرده و بیســوادند و 40.4 درصد ترک تحصیــل کردهاند. به این ترتیب بیشــتر کودکان خــارج از چرخه تحصیــل هســتند. بــا وجود همــه این مشــکالت بخشــی از کودکان خیابانی همکارمیکنن­دوهمدرسمیخ­وانند. بــه گفتــه وامقــی، کار کــردن کــودکان بهدلیــل نیــاز مالــی و نداشــتن امکان تأمیــن هزینههــای تحصیــل از موانع مهــم تحصیــل کــودکان اســت. کــودکان افغانســتا­نی هــم بــا موانــع عمده حقوقــی، اقتصــادی و فرهنگی بخصــوص عــدم دسترســی بــه نظام رســمی آموزشی برای تحصیل مواجه هســتند و سیســتم دولتــی حداقــل خدمات را به آنها ارائه میدهد. ایــن پژوهشــگر حــوزه کــودک بــا بیان اینکه جمعیت زیاد خانواده مهمترین علــل وضعیــت نامطلــوب اقتصادی خانواده به شمار میآید، تأکید میکند: خانوادههای­کودکانخیاب­انیوضعیت اجتماعی-اقتصادینام­طلوبیدارند. آمارها نشــان میدهــد 29.3 درصد از پــدران این کودکان بیکار هســتند یا در مشاغلکمدرآ­مدمشغولهست­ند.88 درصد مــادران در چنین خانوادههای­ی خانه دار هستند که مشارکتی ضعیف در درآمد دارند. در ادامه سام بوربور مدیرعامل انجمن دیــده بــان حقــوق کــودک نیــز در این باره میگوید: نقد زیــادی به آییننامه ســاماندهی وارد اســت. هنگامــی کــه تعاریــف ســاماندهی، شناســایی و جــذب در ایــن آییــن نامه بــا آنچه رخ میدهد را مقایســه میکنیــم میتوان نتیجــه گرفت که آنچه اتفــاق میافتد دســتگیری کودک و ادبیات مســئوالن نظیر اســتفاده از واژه جمــعآوری برای کودکان،ناصحیحاست. این فعال حوزه کودک با اشاره به ماده 3 پیمان نامه حقوق کودک میافزاید: منافــع کودک در طــرح مذکور مد نظر قرار نگرفته است و هدف، ایجاد ترس

در کودکان و خانوادهها به قصد حذف کــودکان کار خیابان اســت. نتیجه این برخــورد، تغییــر محــل کار کــودکان از خیابــان بــه کارگاههــا­ی زیرزمینــی ...و خواهــد بــود. این طــرح 33 بــار تکرار شــده و حضور کــودکان در خیابان گواه

بیثمــر بــودن آن اســت. مدیرعامــل دیده بــان حقوق کودک بــا بیان اینکه حتی بسیاری از مسئوالن هم با اجرای اینطرحمواف­قنبودند،عنوانمیکند: بهزیســتی هم موافق اجرای این طرح نبــوده چرا کــه «داریــوش بیاتنــژاد»

مدیــرکل بهزیســتی اســتان تهــران در مصاحبــه بــا ایرنا بــه صراحــت اعالم کــرده کــه «بهزیســتی مخالــف اجرای طــرح اســت و ایــن مســأله را مکتــوب اعــالم کردهانــد. در ســطوح بــاالی تصمیمگیری استانی و کشوری اجرای طــرح بــه بهزیســتی دیکتــه شــده و ما ناچارتمکین­کردهایم». بوربــور میگوید: در ســال ،2018 هزار کــودک در بیــن قربانیــان غیرنظامی کشــور افغانســتا­ن حضــور داشــتند. رفتار انســانی این است که ما به مردم افغانســتا­ن پنــاه بدهیــم، همانطور کــه ایــن کار را انجــام دادهایــم امــا اینکه کــودک کار مهاجر افغانســتا­نی ...و تهدیــد بــه رد مــرز شــوند، عــدول از آرمانهــای انقــالب در خصــوص مستضعفین عالم است. ایــن فعــال حقــوق کــودک در ادامــه تصریحمیکند:بودجهبهزیس­تیکفاف سرپرســتی از کــودکان بیسرپرســت را هــم نمیدهــد چه برســد به کــودکان کار. بهزیســتی امــکان ارائــه خدمــات اســتاندار­د به کودکان را ندارد اگر غیر از این بود در خوابگاهها را به روی فعالین حقوق کودک باز میگذاشت. بوربور در ادامه میافزاید: در سالهای فعالیت خود با هیچ مافیا یا باندی غیر از گروهــی از پیمانکاران شــهرداری که کودکان را اســتثمار میکنند و علناً آنها را برای جمعآوری ضایعات، زباله ...و راهی خیابان میکنند روبهرو نشدهام. ایــن درحالــی اســت کــه اگر اصــل 30 قانون اساسی منوط بر آموزش رایگان اجرا شــود بسیاری از کودکان کار جذب تحصیلمیشون­د. ایــن فعــال حقوق کــودک با اشــاره به وضعیــت فرهنگــی جامعــه هــدف کودکان بازمانــده از تحصیل میگوید: در طبقــه فرودســت برخــوردار نبودن از آمــوزش رایــگان بــه معنی آغــاز کار کودک به شــمار میآیــد درحالی که با برطرفکردنم­وانعتحصیلی­میتوان بــه کاهش جمعیت کودکان کار کمک کرد. مدیرعامــل انجمن دیده بــان حقوق کــودک بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح ساماندهیکو­دکانکارخیا­بانبیفایده و آســیب زا اســت، ادامــه میدهــد: تــا زمانی که خانواده با حقوق زیر خط فقر یــا بیکاری دســت و پنجه نــرم میکند و در جامعــه بــا فقــر روبــهرو هســتیم، تغییــری در وضعیــت کار کــودک کــه بــرای بقــای خانــواده انجــام میشــود نخواهیمداش­ت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.