وزیر کشور: به دلیل افزایش ترافیک، زائران اربعین، سفر خود را مدیریت کنند

Iran Newspaper - - News -

وزیر کشــور در خصوص تســهیل ســفر زائــران به عتبات عالیــات در ایام اربعین با توجه به ازدحام و ترافیک، گفت: با افزایش تعداد اتوبوسها و وســایل حمل و نقــل اعزامی، ترافیک مســیرها افزایش پیــدا میکند، بنابراین زائران و کســانی که در مرزها هســتند به مرور و به تناســب ظرفیت جادهها، سفر خود را مدیریت کنند. به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه خواسته ما این اســت پس از زیارت به ســرعت به میهن بازگردند؛ گفت: پیشبینی ما برای حمل و نقل در ایام مراسم اربعین حدود 8 هزار اتوبوس بوده که تعداد چهار یا پنج هزارکامیون هم در صورت لزوم به این تعداد افزوده خواهد شد. این تعداد هم برای این سوی مرز و هم سمت عراق است، ما نمیتوانیم تعداد زیادی وسیله به آن سوی مرز بفرستیم دلیل آن هم روشــن اســت چون هم مســیر مهران-کوت- نجف و هم مسیری که از بصره طی میشــود دارای جادهای باریک است و مشــکالت زیادی دارد. رحمانی فضلی با اشاره به اینکه تعداد زائران ایرانی و عراقی بســیار زیاد اســت؛ گفت: بــه دلیل همین تعداد باالی زائران مســیری که در ســه یا ۴ ساعت طی میشود ممکن است 10 ساعت هم طول کشد که این موضوع ســرعت کامیونها و اتوبوسها را کم کرده و امکان اینکه مســافر را خالی کنند و دوباره برگردند خیلی کم میشــود. وزیر کشور افزود: با افزایش تعداد ماشینهای اعزامی ترافیک افزایش مییابد و بنابراین خود زائران و کسانی که در مرز هستند به مرور و به تناسب ظرفیت جادهها سفر خود را مدیریت کنند. بسته شدن مرزها به مدت یک یا دوســاعت به دلیل همین تنظیم تردد و ترافیک اســت. رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه هیچ مشــکلی در تأمین اتوبوس نداریــم؛ گفت: در حوزه موکبها بیــش از 2۵00 موکب داخل عراق وجود دارد و امکانات، تدارکات و خدمات در حوزههای مختلف فراهم است همچنین درباره مشکل آب با توجه به گرمای هوا مشکالتی وجود داشته است که سریعاً رفع شده و مشکلی نداشته و نخواهیم داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.