دیلی تلگراف (انگلیس)

Iran Newspaper - - News -

شکســت غیرمنتظــر­ه تیــم ملــی فوتبــال انگلیــس مقابــل چــک در شــهر پــراگ در مرحلــه مقدماتــی یــورو 2020 کــه جمعــه شــب شــکل گرفــت، به گزارش اول ایــن روزنامه تبدیل شــده و عکس مردان مغبون انگلیــس، ضمیمه آن شــده اســت. گرت ساوتگیت، سرمربی انگلیس هم گفته اســت که تیمــش به اندازه کافی خوب ظاهر نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.