مسئول واگذاری سرخابیها مشخص شد

Iran Newspaper - - News -

معاون پارلمانی، حقوقی و اموراستانه­ای وزارت ورزش و جوانان مسئول پیگیری و مذاکره درخصوص نحوه واگذاری اســتقال و پرســپولیس شد. به گزارش پایگاه خبری این وزارتخانه، در نشســت شــورای معاونین، مســعود سلطانی فر با تأکید مجدد برعزم دولت و وزارت ورزش و جوانان مبنی بر واگذاری سرخابیها گفت: «ایــن موضــوع برای مــا اهمیت زیادی دارد و جمشــید تقیزاده و همــکاران او در معاونت حقوقی، پارلمانی و امور استانها وظیفه دارند با جدیت با مدیران بورس و فرابورس و همین طور مدیران عامل دو باشگاه نشستها و مذاکرات خود را به صورت هفتگی برگزار و نتایج آن را در شورای معاونان اعام کنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.