رنگرز: با درخواست بنا به فدراسیون آمدهام

شایعه استعفای محمد بنا و انتظار وزیر ورزش از گوش شکستهها

Iran Newspaper - - News -

محمد محمدی ســدهی / صبــح دیروز نشست ســتاد عالی بازیهای المپیک و پارالمپیــ­ک بــا حضــور مســعود ســلطانیفر، علیرضا دبیــر، غامرضا محمــدی و حســن رنگــرز برگزار شــد. وزیــر ورزش بــا بیــان اینکه هــم اکنون جمعی از نخبگان و قهرمانان هدایت کشــتی کشــور را برعهده دارنــد، اظهار امیــدواری کــرد کــه کشــتی نتیجــهای تاریخی در المپیک 2020 کسب کند.

ســلطانی فــر همچنین بــا تأکید بر نــگاه ویــژه وزارت ورزش و جوانــان و کمیتــهًملــی المپیک به کشــتی گفت: «حتمــا بــه کشــتی بــه طــور خــاص کمک میکنیــم و نمیگذاریم دســت تنهــا بمانــد. بیشــترین انتظــارات در مســابقات همیشه از کشــتی است و ما هم تــاش می کنیم از آنها پشــتیبانی خاص داشته باشیم.»

در حالــی کــه ایــن صحبتهــای امیدوارکنن­ــده مطــرح شــده، غیبــت محمــد بنا ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگــی در رقابتهــای قهرمانــی کشــور و همچنیــن در نشســت دیروز، موجب شــد تــا شــایعاتی درخصوص کنــاره گیــری آقــای خــاص کشــتی به گــوش برســد. حســن رنگــرز، مدیــر فنــی تیمهای ملــی کشــتی فرنگی در ایــن باره بــه خبرنــگار «ایــران» گفت: «محمد بنا به دلیل بیماری فرزندش در مســابقات قهرمانی کشــور و جلسه اخیر ستاد عالی ورزش حضور نیافت. بدون شک بنا حداقل تا المپیک 2020 بــه کار خــود بــه عنــوان ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی ادامه خواهد داد و در صورتــی که او بــرای ادامه همکاری تمایل داشــته باشد، فدراسیون کشتی با اشتیاق خواستار ادامه این همکاری اســت.» او ادامــه داد: «ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی دغدغههایی دارد که بــا کمک مســئوالن ورزش برطرف خواهد شد. وزیر ورزش نگاه مثبتی به کشــتی دارد اما بودجهای که به کشتی تعلق میگیــرد، به تنهایــی جوابگوی هزینهها نیســت و باید کشتی از طریق جــذب بنگاههــای اقتصــادی بخشــی از هزینههایــ­ش را تأمیــن کنــد که این بخــش مربوط به ریاســت فدراســیون است.»

البتــه در ایــن بیــن شــایعاتی تأیید نشــده وجــود دارد مبنــی براینکه بنا به دلیــل حضور حســن رنگــرز بــه عنوان مدیر فنی تیمهای ملی کشتی فرنگی و عدم اعتقاد او به مدیریت در این حوزه، از ادامــه حضــور در تیــم ملــی امتنــاع کرده اســت. مدیــر فنی تیمهــای ملی کشــتی فرنگی و ســخنگوی فدراسیون کشــتی درخصوص این موضوع گفت: «بنــده با هــدف خدمت به کشــتی و با درخواســت محمــد بنــا به فدراســیون آمــدهام و بــه جــز ایــن هیــچ انگیــزه دیگــری نــدارم. مــن هــر چــه دارم، از کشتی است و بدون هیچ چشمداشتی هدفــم را انجام خواهــم داد و برای کار در فدراســیون هیــچ حقوقــی دریافت نمیکنــم. ایــن صحبتهــا، شــیطنت رسانههاســ­ت.» حمید ســوریان، نایب رئیس فدراســیون کشــتی هم در پاسخ به ســؤال خبرنگار «ایران» درخصوص شــایعه اســتعفای محمد بنا این گونه واکنش نشــان داد: «من از این موضوع اطاعی ندارم. بگذارید این موضوع را پرس و جو کنم و پس از آن در این مورد صحبتکنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.