هنر خوشنویسی به همدلی بیشتری نیاز دارد

Iran Newspaper - - News - اسرافیل شیرچی خوشنويس

همزمان با هفتــه خوشنويســى 21( تــا 28 مهر ماه) برنامههــا و نشســتهای مختلفى برگزار مىشــود؛ برنامههايـ­ـى کــه قــرار اســت مخاطبــان خــود را با جاذبههاووي­ژگىهایاينه­نرآشناکنند.

قدمــت هنر خوشنویســی بــه ســالهای بســیار دور میرســد و پیش از اســالم خطوط مختلفی از جمله میخی و پهلوی و اوستایی در ایران رواج داشتند. در واقع خــط در فرهنگ و تمــدن ایــران نقــش بسزایی دارد. ویژگیهای خوبــی در ایــن هنــر وجــود دارد کــه برخاســته از حس سرشــار زیباییشناخ­تی است؛ حسی که در وجود آن نهادینه شده است. خط مراحل خرد و معانی، جد و جهد و عمر بسیاری را پیموده تا با قابلیــت معانی و خــردی و زیبایی بیحد در دل و جــان مردم این ســرزمین خانهای امن داشــته باشد. هنر خوشنویســی راوی پیامهای عارفانه و آگاهیدهنده به مردم اســت و همین امر ســبب شــده مــردم در احــواالت مختلــف طرفــدار هنر خوشنویسی باشند. خط و نقاشــیخطه­ای ایرانی ما را به اندیشههای ژرف نیاکانــی و زیبایــی بیحــد مشــرق زمینــی و پــرواز رنگهــا و اندیشــهها­ی پرســخاوت بــاغ اعجــاز زندگــی رهنمــون میکنــد. چنــد ســالی اســت که پنجرههای هنر خوشنویســی گستردهتر شــده اســت. خطهای مختلفی چون نستعلیق، نســخ، ثلــث، کوفــی و حتــی خطهــای نویــن و نقاشیخطها، پنجرههای زیبایی هستند که مردم بــه تجلی بازکردهاند تــا از این هنر اصیل نیاکانی بهرهمند شــوند. در سراســر جهان هیــچ الفبایی بســان الفبای فارسی بار زیبا شــناختی، موسیقی و گرافیک ندارد. هنرمندان ســختکوش از دوران کهــن تاکنــون در پــی تکمیــل و پویایــی و تعالــی و تغــزل حــروف و کالبــد معنایــی آن بودهانــد و آثــار زیبایی خلق شــد که باعث افتخــار فرهنگ و هنر اســت. خــط با تاریخ پرفراز و نشــیب ایران پرگهر گره خورده اســت و همیشه الفتی دیرین و رنگینی با افکار اندیشمندان و شاعران این مرز و بوم داشته است.

هنــر خوشنویســی دوران پرشــتابی را پشــت ســر گذاشــته اســت؛ بنابراین نامگذاری هفتهای با عنــوان هنر خوشنویســی بیشــک میتواند در تعالی، رشد و جا انداختن این هنر فاخر نیاکانی مفیــد باشــد. بــه اعتقاد مــن، این هنــر اصیل در بیــن جوانــان و نوجوانــان نوخیــز و نوجــو غریب و دور نبــوده و آنچــه که امروز شــاهد آن هســتیم نقوشــی برگرفتــه از هنــر خوشنویســی اســت کــه روی لباسهــای جوانــان نقش بســته و این خود پنجرهای اســت از باور این نســل نو؛ نســلی که به تکنولــوژی معاصر وابســته و پیوســته اســت، اما میــراث کهــن و اصیــل خــود را فرامــوش نکرده است.

هفتــه خوشنویســی میتوانــد هفتــه مبارکــی باشد برای شناساندن ریشه معنوی نیاکان و این نسل نوخیز.

امــا ابرهای منیــت و دودســتگیه­ای موجود در آســمان خوشنویســی موجــب شــده ایــن هنر زیبــا در جامعــه مــا کــم رنگتــر ظاهــر شــود. ما بایــد از همدلــی در بیــن هنرمنــدان و دیدن هنر دیگران اســتقبال کنیم تا این هنر فاخر، با ارزش و ریشــهدار در دل و جان مردم و نســل نو بیشــتر حضــور داشــته باشــد. مــن بهعنــوان فــردی کــه یــک عمــر در آموختن ایــن هنر تالش کــردهام، احســاس همدلی بین هنرمنــدان را یک دغدغه میدانــم و براین عقیده اســتوارم که باید در بین هنرمنــدان پیشــتاز و هنرمندانــ­ی کــه در بخــش ســنتی و مــدرن قــوت دارنــد همدلــی بیشــتری ایجــاد شــود و هنرهــای همدیگــر را بــاور داشــته باشــند. همدلــی و همراهــی در بیــن هنرمنــدان نباید کمرنگ شــود چرا که این آفت بزرگی برای هنــر معاصــر اســت و میتوانــد در بین مــردم و طرفــداران ایــن هنــر بــا ارزش و اصیــل جدایــی ایجاد کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.