شهروند مجـــازی

یگانه خدامی

Iran Newspaper - - News -

تیتــر دیــروز روزنامــه کیهــان و مقایسهاش بین زنانی که پنجشنبه به ورزشگاه آزادی رفتند و زنانی که راهی پیاده روی اربعین شدهاند واکنشهای زیــادی همــراه داشــت که بیشترشــان هم منفی بود و علیه این روزنامه. تیتر کیهان این بود: «راهیان آزادگی، قربانیان آزادی». حتــی بســیاری از چهرههــای اصولگــرا این تیتر را نقد کردند و آن را مصداق دو قطبی کردن جامعه دانستند. زنان و دخترانی که روز پنجشنبه به استادیوم رفتــه بودنــد و عالیــق مذهبــی هــم دارنــد دربــاره خودشــان مینوشتند و حتی خیلیها میگفتند راهی کربال هستند. البته کســانی هــم بودند که از کیهــان حمایت میکردنــد. واکنشها به تیتر و عکس کیهان با هشتگ کیهان نوشته میشد: «با این تفاســیر اآلن اونی که رفته کربال نمیتونه بره اســتادیوم؟ یا اونی که رفته ورزشگاه قربانی آزادی محسوب میشه و نمیتونه پیاده بره کربال؟ با این مدل تفاسیر تکلیف اون خانمی که تو ورزشگاه دعا میخوند چیه؟ با چه خطکشی متر میکنی آقای کیهان؟!»، «از نظر من مشــکل این نیســت که چرا کیهان میتونه هرچی دلــش میخــواد بنویســه، مشــکل اینه که چــرا بقیــه نمیتونند هرچی میخوان بنویســند!»، «از این دوقطبیســا­زی کی ســود میبره آقای کیهان مگه بارها رهبر انقالب و حاج قاسم نگفتن اونها هم مانند فرزند ما هســتند؟ چه خالف شــرعی مگه رخ میده؟!»، «یکی از دوســتان بعد از حضور در ورزشــگاه آزادی، شــب گذشــته تماس گرفت و خداحافظی کرد کــه راهی عراق بشه. امروز ناخواسته تیتر کیهان رو دیدم»، «خاِر تو گلو دردش از سیلی دشمن بیشتره!»، «توهینهایی که بعضی اکانتهای ظاهراً انقالبــی به روزنامه کیهان میکنن طوریه که اگه در مورد یک روزنامه لیبرال گفته میشــد، «اخالق مدارا»های تایمالین تذکــر میــدادن کــهای واااای اخــالق به بــاد رفــت. کاش جوگیر نشــیم و حد و اندازه نگه داریم.»، «خب کیهان و آقای حســین شــریعتمدا­ری! شــما که اینقدر مرزبندی بلدید، بفرمایید من که ۵ شنبه ورزشگاه رفتم و پیگیر سفر اربعین هستم، در کدام دسته جای میگیرم؟».

کیهانکلهرو­لغوکنسرت

حملــه ترکیه بــه کردهــای ســوریه در ایــن روزهــا بازتــاب زیــادی داشــته و کاربران زیادی دربارهاش مینویســند و عکسهــای کســانی را کــه در ایــن حملههــا آســیب میبینند منتشــر میکنند. در یکــی دو روز گذشــته عکسهایــی از آوارگی خانوادههای کرد و زخمی شدن کودکان و غیرنظامیها خیلیها را متأثر کرده و البته خیلیها هم از این مینویسند که انتشار این عکسهای تلخ درســت نیســت. دو مســأله درباره حمله ترکیه بــه کردهای شــمال ســوریه از جمعه شــب مورد توجــه کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفته است. ابتدا کیهان کلهر که گفت کنسرتش در استانبول را برای احترام به رنجی که کردها از حمله ترکیه به شمال سوریه میبرند، لغو کرده است. پــس از این کار عکســی کــه از حمایت بازیکنان تیــم ملی ترکیه از حمله ارتش این کشــور به کردها منتشــر شــد بازتاب داشــت. عکســی کــه در آن بازیکنــان ایــن تیــم در زمیــن فوتبــال ســالم نظامی دادهاند. بخشــی از واکنشهای کاربــران به این ماجراها را بخوانیــد: «از هنرمنــدی که ســازش را با حــال مردمش کوک کنــد، غیــر از این انتظار نبــود.»، «کیهان کلهر و در ســمت مردم مانــدن و کنــشاش را باید قدر دانســت»، «کیهــان کلهر نه تنها بــه عنــوان هنرمنــد مســئول، نســبت بــه فاجعــه حملــه ترکیه بــه کردهــای ســوریه بیتفاوت نبــود، بلکه جــزو افــرادی بود که مشــخصاً به کودکان کرد اشــاره کــرد که قربانیان آســیبپذیر­تر بیشــرمی سیاسی و بیرحمی قدرتها شدهاند»، «از سوددهی برگــزاری کنســرت هنرمندانــ­ی در ســطح کیهان کلهــر آگاهیم، خوب میدونیم چشمپوشی رو ُبعد مالی تصمیماتی اینچنین چقدر کار شــجاعانه و سختی اســت.»«کثیفترین عکس تاریخ فوتبــال جهان؛ بازیکنان تیــم ملی ترکیه در حمایت از حمله به کردهای سوریه».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.