قتل برادرزن به خاطر 300 هزار تومان

Iran Newspaper - - News - گــروه حوادث/

نگهبان ســاختمان نیمه کاره پس از آنکه بــرادرزن خود را به خاطر اختالف 300 هزار تومانی به قتل رساند از محل متواری شد. به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»، عصر پنجشنبه 18 مهر مأموران کالنتری 126 تهرانپارس در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت از قتل مرد جوانی خبر دادند. در بررســیهای صورت گرفته مشــخص شد عامل قتل نگهبان 42 ساله یک ســاختمان نوســاز بوده که بــا برادرزنش به خاطــر 300 هزارتومــا­ن اختالف مالی داشــته و هنگامی که برادرزنش با دوســت خود بــه مالقات او رفته بود با یکدیگر درگیر شــده و پس از کشــتن وی پا به فرار گذاشــته است. ردیابیها برای دستگیری متهم از سوی پلیس ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.