کارگر طالفروشی

Iran Newspaper - - News - گروه حوادث /

ســارقی که از کارگاه طالســازی بیش از 270 میلیون تومان سرقت کرده بود، دستگیر شد. به گزارش خبرنگار «ایران»، اواخر شــهریور ســال جاری مالک یکــی از کارگاههــا­ی طالســازی خیابــان مفتــح بــا مراجعــه به کالنتری 107 فلسطین از سرقت حدود 270 میلیون تومان طال از کارگاهش خبر داد. با ثبت اظهارات شاکی، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان پایگاه ســوم پلیس آگاهی قرار گرفت و برای تحقیقات بیشــتر تیمی از کارآگاهان به محل سرقت مراجعه کردند که پس از بررسی صحنه احتمال همکاری یکی از کارگــران کارگاه با ســارق یا ســارقان قوت گرفت . در ادامه مشــخص شــد یکی از کارگــران پس از وقوع ســرقت غیبت کرده و به محل کارش نرفته اســت بدین ترتیب فرضیه دخالت او در این ســرقت پررنگ تر شــد. با توجه به اینکه محل ســکونت متهم نامعلوم بود پلیس با بررســیهای مختلف در نهایت موفق شد او را در مخفیگاهش دســتگیر کند. متهم در ابتدا منکر هرگونه دخالت در سرقت بود ولی در ادامه بازجوییهای تخصصی کارآگاهان، لب به اعتراف گشود و گفت: طالها را طی چند مرحله سرقت کرده و به مالخری در مرکز شهر فروخته است که با هماهنگی مقام قضایی متهم دوم پرونده نیز دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان قرار گرفت. سرهنگ کامیار چهری ، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی افزود: در تحقیقات تکمیلی، مالخر طالهای ســرقتی نیز به خرید طالها اعتراف و اظهار کرد: طالهای ســرقتی را به صورت آب شــده به فروش رسانده و در نهایت هر 2 متهم با دستور دادیار شعبه سوم دادسرای ناحیه 51تهران روانه زندان شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.