صالحی:حافظمردمیت­رین شاعر ایرانی است

Iran Newspaper - - News -

بخشى از ماندگاری حافظ به دلیل آن است که جامعه ايرانى احساس نمىکند با حافظ شعر مىخواند؛ بلكه احساس مىکند با حافظ شعر مىسرايد. چون در تولید معنای فرآوری شده آن مشارکت دارد و آنجاست که حافظ در روح شاعرانه ايرانى جريان پیدا مىکند. در صفحه 6 بخوانید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.