تشکیل هیأت بررسی جبرانخسارا­ت شهروندان در حوادث آبان

رئیس جمهوری دستورداد

Iran Newspaper - - صفحه اول -

رئیــس جمهــوری دســتور داده اســت هیأتــی بــرای بررســی نحــوه جبــران خســارات شــهروندان­ی کــه در حــوادث هفتــه پایانــی آبــان مــاه دچــار آســیب شدهاند، تشکیل شــود.به گزارش پایگاه اطاعرســان­ی ریاســت جمهوری، طبق دســتور حجتاالسام حســن روحانی، ایــن هیــأت متشــکل از وزرای کشــور، دادگســتری و معــاون حقوقــی رئیــس جمهور، موظف شــده که ضمن بررسی حقوقی، اجتماعی و اقتصادی موضوع، نحــوه جبــران خســارات را مشــخص و گزارش نهایی را در اسرع وقت به رئیس جمهورارائه­کند.درجریانحوا­دثهفته پایانــی آبان مــاه، گروهی از شــهروندان دچــار صدمــات و آســیبهایی شــدند کــه این دســتور زمینه جبــران لطمات و خسارات آنان را مهیا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.