ویترین فرهنگ ایران

سخنگوی قوه قضائیه:

Iran Newspaper - - صفحه اول - احمد مسجد جامعی عضو شورای اسالمی شهر تهران

بهتازگــی جلــد بیســت و چهــارم دایرةالمعـ­ـارف بــزرگ اســامی از چــاپ درآمده و منتشــر شــده اســت. این جلد هــم مثــل همه مجلــدات پیشــین بــا همــکاری گروهی از پژوهشــگرا­ن برجســته ایران تدوین شــد. این تنهــا کار این مرکز نیست. کارهای سترگ دیگری مانند دایرةالمعا­رف تهران، تاریخ جامع ایران، دانشــنامه فرهنگ مردم ایران، کــه کار پرزحمــت و مهمی اســت و فهرســتوار­ه کتابهای فارسی که به همت احمد منزوی انجام گرفت و بسیار آثار دیگر که در اینجا چاپ شده است.

امــا در کنار همــه اینها کار دیگری اســت که کمتر به آن پرداختهانـ­ـد. آرشــیو و کتابخانــه­ای اســت که آثار گزیــده 150 دانشــمند ایرانی را دارد مثل کتابخانهها­ی ایرج افشــار، صادق کیا، منوچهر ستوده، احمد اقتداری، عبدالحســی­ن زرینکوب، عنایتاهلل رضا، محمدجواد مشــکور و بســیاری دیگر، مجموعه بینظیر امیرهوشــن­گ کاووســی که کمتر درباره آن گفتهاند و نوشتهاند یکــی از اقام آن دوربینها، وســایل عکاســی و فیلمبرداری از گذشــته تا امروز و بویــژه تعــداد چشــمگیری فیلم نایاب تاریخ ســینمای ایران اســت کــه حتی در مجموعههای سینمایی کشور بینظیر است.

خیلی از این آثار حواشــی ارزشــمندی دارد. در حوزه ایران شناســی مجموعه افشــار مهمتر است. زیرا از سراسر جهان، هر اثری که در حوزه فرهنگ ایران بود به او اهدا میکردند و او همه را بخوبی نگه میداشــت و باالخره به آنجا ســپرد. هنــوز هم این روال ادامه دارد و کســانی مانند عبــداهلل ناصریطاهری کتابخانه شــخصی خود را به آنجا اهدا کرده اســت. به همین جهت بود در روزهایی که در ارشــاد بودم و میهمان خارجی داشتم آنها را برای بازدید به آنجا با این توضیح کــه بخش خصوصی اســت میبردم و باعث شــگفتی آنها میشــد. آن ســالها دایرةالمعـ­ـارف از کمکهــای دولتــی هم بهرهای داشــت ولــی بهصورت عمده منابــع مالی را، خود تأمین میکرد. در ســالهای بعد کــه این کمکها هم کم و بتدریــج قطع شــد.بواقع دایرةالمعا­رف در کلیت آن بخشــی از ویترین فرهنگ بزرگ ایران اســت و گنجینهای از آثار برجســته اســامی، فارسی و ایرانی در آنجا گردآوری شــده است. مهمتر از همه اینها نسلی از پژوهشگران و محققان جوان است که در این سیوچند سال در دایرةالمعا­رف زیر نظر استادان بزرگ تربیت شــدند، که این ویژگی از عهده مؤسســات آموزشی این سالها برنیامده بویژه که آقای بجنوردی در ســالهایی این مرکز را تأســیس کرد که اســتادان نامآور کشور در موضوعــات گوناگون غالباً خانهنشــین شــده بودند و او با فتــوت و جوانمردی آنها را به کار تحقیق و پژوهش گمارد.انتشار دایرةالمعا­رف به زبان انگلیسی به وسیله پرســابقهت­رین ناشر جهان بریل بهنام اســامیکا برگ زرینی از افتخارات فرهنــگ ماســت. زیرا در تدویــن نخســتین دایرةالمعا­رفهای فارســی اصل بر ترجمه دایرةالمعا­رف غربی بوده ولی حاال غربیها آثار تحقیقی ایران را ترجمه میکنند و مآخذ قرار میدهند. نکته آنکه با وجود قیمت گزاف، ترجمه انگلیسی دایرةالمعا­رف بسیار مورد توجه و استقبال واقع شد تا جایی که برخی مجلدات آن در آســتانه چــاپ مجدد قرار دارد. آخرین مجموعــهای که این روزها به مرکز دایرةالمعا­رف اهدا شده مجموعه اسناد و نشریات توفیق است، مجموعهای که مقدار قابل توجهی از اســناد، مدارک، دستنوشــته­ها از نویسندگان و گردانندگان مهمترین و پرفروشترین و محبوبترین نشــریه طنز ایران را در خود جای داده است.

گروه سیاســی/ نشســت خبــری دیروز ســخنگوی قــوه قضائیه همچون جلســه پیش، با موضوع حوادث اخیر کشور آغاز شد. غامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران بار دیگر اعام کرد که ما کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان آمدند و علیرغم اینکــه فاقد مجوز قانونــی بودنــد، اراذل و اوباش و اغتشاشــگر نمیدانیم. او همچنین گفت که تخریب اماکن و اموال عمومی و غــارت فروشــگاهه­ا و مراکــز دولتــی و بــه شــهادت رســاندن مدافعان امنیت و کشــتن جمعی از شهروندان بیگناه کار گروه خاصی از اراذل و اوباش بود که وابســتگی آنها به گروهکهای ضدنظام و خارجنشین محرز شده است. اســماعیلی آمار بازداشــتی­های تهــران را هــم 300 نفر اعام کــرد. او گفت: «اکثریت بازداشتشــ­دگان حــوادث اخیر که در روزهای اغتشاشــات بازداشت بودند، آزاد شــدند و امروز عدد بازداشــتی­های مــا به حداقل رســیده اســت. در تهــران تعداد بازداشــتی­ها 300 نفــر اســت کــه در مــورد آنها تأکید شــده که مقامات قضایی با بررســی دقیق، وضعیت بازداشتشدگ­ان را روشــن کنند. کســانی که در زمره خرابکاران هستند، در اسرع وقت پروندهشــا­ن به دادگاه ارســال شــود و باقیمانــد­ه آنها نیز آزاد خواهند شــد.» اسماعیلی درباره اینکه آیا عنوان محاربه و افساد فیاالرض در مورد بازداشتشدگ­ان صادق است، گفت: مــا به عنــوان دســتگاه قضا پیشــداوری نمیکنیــم و ابتدا رکن مادی اعمال مجرمانه منتســب به هــر فــرد را بررســی میکنیم و اگر انتســاب داشت، رکن معنوی و بعــد رکــن قانونــی را بررســی میکنیم تا ببینیم اقدام شخص با کــدام عناویــن مجرمانه قانون مــا انطبــاق دارد. مــا براســاس اســناد و مــدارک و دالیــل در پرونــده و ادلــه جمــعآوری شــده در چارچــوب ضوابط به اتهامات رســیدگی میکنیــم. بــرای مــا رســیدگی عادالنه برمبنای قانون موضوعیــت دارد. پیشــداوری نمیکنیــم که مفســد فــیاالرض و یــا محاربنــد یا اقدامشــان تخریب بوده یا اقدام علیه امنیت ملی بوده است. ■ بسیاریازآم­ارکشتههایا­عالمیگروهه­ایمعاندزند­ههستند ســخنگوی قوه قضائیه در ادامه درخصوص جبران خسارات جانــی و مالــی اعتراضــات اخیر و رقم کشــته شــدگان، گفت: اعــداد و ارقامــی که توســط گروههــای معاند اعام میشــود، کــذب محــض اســت و آمار کمتــر از ارقــام ادعایی آنهاســت. بین رقم ادعایی از تعداد کشتهها و اسامی اعام شده تفاوت وجــود دارد. کشــتههای بیربــط و عــادی را در ایــن زمینه هم آوردند و تاش داشــتند به کشــتههای اغتشاشــات اخیر ربط بدهند و این در حالی اســت که بسیاری از آمار کشتههای آنان زنده هســتند. در حوادث ســال ۸۸ هم به عنوان مثال گفتند ســعیده پورآقایی فوت کرده و مراسم ترحیمی هم به اسم او گرفتند که درســت نبود و این فرد زنده بود. این شگردها کهنه است. این در حالی است که در حوادث اخیر هم شاهد بودیم گفتهاند نیکتا اسفندانی دختر 14 ساله در اغتشاشات به ضرب گلوله کشــته شده اســت در حالی که هم پزشکی قانونی و هم خانواده او تأیید میکنند او در اثر مسمومیت فوت کرده است. بخش قابل توجهی از افراد هم توســط اشرار و ازادل و اوباش کشــته شــدند و بســیاری از مأموران برای برقراری نظم هم با اســلحههای این اشرار زخمی شدند. بســیاری از تیرخوردگان هــم در بیمارســتا­نها تأییــد میکننــد کــه از ناحیه اشــرار تیر خوردند. ما مدعی هستیم که تعدادی از کشته شدگان از سوی اشرار کشته شدهاند و دشمنان آمارسازی میکنند. اسماعیلی درخصوص دانشجویان بازداشــتی در این حوادث هم گفت: در ارتبــاط با حوادث اخیر تعدادی از دانشــجویا­ن که در زمره معترضیــن بودند و آنهــا را جــزو اراذل و اوبــاش نمیدانیم، بازداشت شدند ولی به لحاظ نگاه ویژه رئیس قوه قضائیه به دانشجو، ایشان دستور داد که به این گروه از بازداشت شدگان به شــکل ویژهای نگاه شــود و از تعداد دانشــجویا­ن بازداشت شــده اکثریــت آنهــا آزاد شــدند و اکنــون تعــداد دانشــجویا­ن بازداشتی کمتر از تعداد انگشتان یک دست است و امیدوارم آنها نیز بزودی آزاد شوند. ■ بازداشتبده­کار3هزارمی­لیاردی به گزارش ایســنا، در ادامه این نشســت خبری، اســماعیلی در پاســخ به ســؤالی دربــاره دســتگیری یکــی از بدهــکاران بزرگ بانکی، گفت: یکــی از بدهکاران بانک اقتصاد نوین بازداشــت شده و اکنون هم در بازداشت هست. رقم بدهی او 3 هزار و 00۲ میلیارد تومان بود و تا امروز ۲ هزار و 500 میلیارد تومان را تسویه کرد و بزودی باقیمانده بدهی این فرد تسویه خواهد شد. ما به سراغ بدهکاران بانکی دیگر هم خواهیم رفت. وی دربــاره آخرین وضعیت پرونده آمدنیوز هم گفت: پرونده گســتردهای اســت و تــا امــروز اطاعــات خوبــی از ایــن پرونده بــه دســت آمــده اســت. هــم در دســتگیری ایــن متهــم اقــدام اطاعاتــی بینظیر اتفــاق افتاد و هــم در جمــعآوری اطاعات این پرونــده. انبوهــی از اطاعــات در اختیــار ماســت. عزیزانمــا­ن در سازمان اطاعات سپاه که کاشف و ضابط پرونده هســتند، مشغول بررســی و انطبــاق محتویــات بــه دســت آمدهانــد. در زمانــی کــه پایگاهفعال­بود،اخبارجعلیز­یاد داشــت و تشخیص ســره از ناسره نیازمند کار کارشناسی دقیق است

■ پیگیریوزرا­یمرتبطباپر­وندهزنجانی اســماعیلی دربــاره ارتبــاط برخــی وزرای دولت دهــم با پرونده بابــک زنجانی گفــت: تحقیق از برخی وزرا انجام شده و اصل آن هم به موضوع نفت و دور زدن تحریمها برمیگشت. برای وزرا کیفرخواســ­ت صادر نشده. بخشی از پرونده هم مربوط به، به اصطاح جعبه سیاه بابک زنجانی بود؛ لذا پرونده بسیار وسیع است که بخشی از آن در حال رســیدگی اســت و بخشــی هم رسیدگی شده است.

که در حال انجام است. ■ بازداشتفرم­اندارشهرقد­سصحتندارد غامحسین اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه گفته شده فرماندار شــهر قدس به دلیل اظهاراتش مبنی بر صدور دستور تیراندازی بازداشــت شده، آیا خبر بازداشت صحت دارد و آیا او حق داشته که دستور تیراندازی بدهد، گفت: بازداشت او صحت نــدارد. اینکه چنین حرفی را زده را نمیدانم از مقامات مربوطه بپرسید. اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا عبدالرضا داوری مشــاور رســانهای احمدینژاد بــه اتهام ارتباط با کانــال آمدنیوز دســتگیر شــد هم گفــت: بازداشــت این فــرد را تأییــد میکنیم. او اتهامــات متعــدد دارد. از بیــان جزئیات اتهامــات معذوریم. موضــوع ارتباط با این شــبکه یکی از مواردی اســت کــه در مورد وی مطــرح اســت. پرونــده در حــال تحقیقات مقدماتی اســت. اســماعیلی در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه آیا دستگیری پسر یکی از وزرای ســابق را تأیید میکنید و جزییات اتهامات وی چه بوده اســت، گفــت: اصل خبر که بازداشــت انجام شــده را تأیید میکنم. این متهم تنها نیست و چهار نفر از مرتبطین با پرونده در بازداشــت هســتند. ایــن پرونده در دادســرا در حال رســیدگی اســت. درست است که شــما بزرگواری کردید اسم نیاوردید. اما این امر از ضمیرهایی است که مرجع خود را براحتی پیدا میکند. پس از بیان جزییات اتهامی معذورم و به شکل کلی میگویم که این پرونده در ارتباط با موضوع اقتصادی و مالی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.