تالقی معنادار چهلم و چهل و یک سالگی

Iran Newspaper - - صفحه اول - غالمحسین اسالمی فرد روزنامه نگار

1-انقــالب اســالمی ایــران، خــالف خواســت بدخواهان و دشــمناناش نــه تنها چهل ســالگیاش را پشــت ســر گذاشــت، بلکه امســال با شــکوه هر چه تمامتر وارد گام دوم انقالب و چهل و یک سالگی اش شد. شاید در باور خام و ذهن آشــفته برخی تحلیلگران و سیاسیون غربی این تصــور جا افتاده بود که انقالب اســالمی ایران رو به افول است و جایگاه مردمی خویش را از دست داده اما حضــور مــردم فهیم ایــران اســالمی در همایش عظیم ۲۲ بهمــن، تصورات آنــان را چنان برهم زد که آشــکارا دچار تشویش شدهاند. غلط بودن محاسبههای سیاسی و ضرب و تقســیمهای ذهنی دشــمنان انقالب اسالمی برای چندمین بار مشــخص شــد و حرکت مردم انقالبی، پتک واقعیت را بر افکار خیال انگیز و متوهمانهشا­ن کوبید و هر آنچه ریسیده بودند، پنبه شد.

۲-امســال اما یک تالقی ویژه، نشــان داد که انقالب سرشار از معانی بلند معنوی است. چهلمین روز شهادت سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی بــا ســالروز چهل و یکمین جشــن پیروزی انقالب اســالمی را جــز در پرتو افق معنــوی انقــالب اســالمی نمیتوان فهم کرد. مردی که ســالها برای رشــد و توســعه انقالب اســالمی و حفاظت و مراقبــت از آرمانهایش در میدانهای نبرد، میدانداری میکرد، اربعین شــهادتش نیز با انقالب اسالمی و سالگرد پیروزی اش گره خورد.

3-گویی که شــهادت ســپهبد قاســم ســلیمانی یادآور احیــای ارزشهای معنــوی انقالب اســالمی و بالندگیهای اخالقی آن بــود. نگاهبان انقالب در میــدان نبردهای ســهمگین، با شــهادت الهی خویش هم، بــه احیای روحیه انقالبی میپردازد و طنین نام اش، یادآور رشــادتها و از خودگذشــتگ­یهای انقالبی در سالها و روزهای پیروزی است.

شهادت او هر چند جانگداز است اما تالقی پر معنی اربعین وی با چهل و یکمیــن ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی، امیدبخش اســت. گویی خون ســردار ســلیمانی نیز مانند رودخانــها­ی زالل به دریای خونهای شــهدای انقالب، دفاع مقدس، مدافعان حرم و سایر شهدای انقالب پیوسته است. پیوندی برای حرکت و جوشــشهای بیشــتر و نوینتر انقالبی. جوششها و کوشــشهایی که گام دوم انقالب اسالمی را مســتحکمتر و امیدوارانه­تر به پیــش بــرد و افق آینــده انقالب اســالمی را پرنورتر از هر زمــان دیگری کند. راهپیمایــ­ی ۲۲ بهمن یکی از بهتریــن جلوههای قدرت الیزال الهی، مظهر عظمــت ملت و اقتــدار ملی، میعــادگاه حاج قاســم ســلیمانیه­ای ایران بــرای ادامــه راه عّزتآفرین ســردار دلها و پرچمــداری جبهه مقاومت در منطقه بود.

4-این تالقی نشان میدهد که «مکتب سلیمانی» میتواند انگیزه و توشه معنــوی و فکــری گام دوم انقالب اســالمی باشــد. مکتبی کــه بهدنبال عزت، اقتــدار و پیشــرفت ایران اســالمی اســت. مکتبی کــه ذلت را نمیپســندد و از های و هوی دشــمن نمیهراســد و به فرموده مقام معظم رهبری، شجاعت را در کنــار تدبیــر قــرار میدهد و ســنگرها را یک به یک فتــح میکند. انقالب اســالمی در گام دوم خود و در آســتانه ورود به چهل و یک سالگی باید بتواند «مکتب ســلیمانی» در ســه حوزه اساســی شــامل تحلیل، تبیین و در نهایت اجرا را عملیاتی کند تا ضمانتی باشــد برای عدم توان آســیب زدن دشــمنان بــه انقــالب اســالمی ایــران. گام نخســت در پیشــبرد مکتــب ســلیمانی را از همیــن امــروز آغاز کنیــم و در ابتــدای راه دهه پنجم حیات انقالب اســالمی، خون شــهید ســلیمانی را چراغ گامهای بعدیمان ســازیم. همه از هر جناح و عقیــدهای بــرای اعتــالی ایــران اســالمی و نظــام جمهوری اســالمی تالش کنیم و این فراز از وصیت نامه ســردار دلها را از یاد نبریم که «امروز قرارگاه حســینبنعل­ی، ایران است. بدانید جمهوری اسالمی حرم است و این حرم اگــر ماند، دیگر حرمها میمانند. اگر دشــمن، ایــن حرم را از بین برد، حرمی باقی نمیماند. مردم عزیز ایران فشار دشمنان، شما را دچار تفرقه نکند/ در مسائل سیاسی، والیت فقیه را بر سایر امور ترجیح دهید.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.