رونمایی‌از‌فهرست‌ه ‌ا در‌ماراتن‌یازدهم

رئیس ســتاد انتخابات: باید تالش کنیم به رقم مناسبی در مشارکت مردمی نزدیک شویم

Iran Newspaper - - صفحه اول - گــزارش گروه سیاسی

روز پنجشــنبه، همزمــان بــا شــروع زمــان تبلیغــات نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم، ساختمان وزارت کشــور در تهــران میزبــان همایــش اســتاندار­ان سراســر کشور بود. آنگونه که از سخنان وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور برمیآید نامزدهــا ملزم هســتند بخشــی از قانون تازه ابالغ شــده «شــفافیت و نظارت بر تأمیــن مالــی فعالیتهــا­ی انتخاباتــ­ی» را اجرایــی کننــد. از جملــه افتتاح یک حســاب و معرفی یک فرد بهعنوان حســابرس ستاد تبلیغات نامزد. این قانون 14 بهمــن ماه از ســوی رئیس جمهوری برای اجرا ابالغ شــده اســت. به گزارش

پایگاه اطالعرســا­نی وزارت کشــور، عبدالرضا رحمانی فضلــی درپایان همایش اســتاندار­ان و در جمع خبرنگاران درباره نحوه نظــارت بر هزینه کرد نامزدها در انتخابــات گفــت: این موضوع اصالحیهای بوده اســت که اخیــراً در قانون انجام شد و چندروزی بیشتر نیست که به ما ابالغ شده است. در اجرای این مهم همه نامزدهای نمایندگی باید حساب باز کنند و در کنار آن حسابرس داشته باشند و باید همه منابع را از طریق این حساب تأمین کنند. بنابراین الزم است اقدامات حسابرســی روی آن اتفاق بیفتد. لذا در عمل نیاز به زمان متناسب خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.