رژیمصهیونی­ستیریشهبیث­باتیمنطقه

Iran Newspaper - - صفحه اول -

در این تردیدی نیســت که منطقه خاورمیانــ­ه بیــش از هــر منطقــه دیگر جهان درگیر تنشهای دیرپا و زیانبار بوده اســت. شــاید شــدت جنگهــای ایــن منطقه بــه اندازه شــدت جنــگ کره و ویتنام در قرن بیســتم نبوده اســت ولــی آن جنگها با همــه خسارتهایشـ­ـان پس از مدتی تمام میشــدند و مــردم فرصــت مییافتند کــه دوران صلح و توســعه را نیز تجربه کنند. ولــی خاورمیانــ­ه مســأله دیگــری اســت. جنگهــای ‪،1973 ،1967 ،1956 ،1948‬ جنگهــای داخلــی اردن با فلســطینیه­ا، جنگهــای داخلی لبنــان، جنگهای صــدام علیــه کردهــا و ایــران و کویــت و تبعــات ناشــی از بهــار عربــی و اوضــاع لیبــی، ســوریه، عــراق و یمــن بهصــورت یــک خــط ممتــد از بحــران و جنــگ در 70 سال گذشــته وجود داشته و امکان نفس کشیدن مردم منطقه از هوای صلحآمیز را از آنان ســلب کرده اســت. پرســش این اســت که چرا مشــکات خاورمیانه چنین دیرپــا اســت و حــل نمیشــود و همچنان ادامــه دارد؟ دو عامــل اصلــی و در عیــن حــال تــا حــدی مرتبــط با یکدیگر ریشــه بحرانهای خاورمیانه هســتند. اسرائیل و نفت.اســرائیل بهعنوان یک واقعیــت که قدرت خود را از بیــرون منطقــه کســب کرده اســت و نفــت نیز یک منبــع طبیعــی خدادادی اســت. هر دو عامــل، موجب میشــوند کــه موازنــه قــوای ســازنده میــان نیروهــا در منطقه شــکل نگیــرد. بدون پردهپوشــی بایــد گفت که عوامــل دیگــری نیز در ایــن ماجرا دخالــت دارند، ولی این دو عامل مهمترین و اصلیترینها هستند. اسرائیل محصول یک اقدام فراگیر اروپاییها و بریتانیا برای رهایی از آنچه که آنها را دشــمن دینی خود یعنی یهودیت میدانســتن­د بود. تاریخ نشــان داده اســت که یهــود هیچگاه نــزد مســلمانان مســأله محــوری نبوده اســت، بلکه این اروپا اســت کــه یک دعــوای تاریخی با یهودیــت داشــته اســت و همیشــه آنــان را در ِگتوهــای شــهری محصــور میکــرد و در نهایــت نیــز در جریــان جنــگ دوم جهانــی آن فجایــع را ایجاد کــرد و به جای آنکه خودش بار این مسئولیت و صلیب گناهان خود را به دوش بکشــد، آن را بر دوش مردم منطقهای دیگر،

یعنی خاورمیانه انداخت. در برابر این خوش خدمتی، صهیونیســم نیــز بــه جــای آنکــه خواهــان مواجهــه بــا آنــان باشــد، تبدیل بــه نهضتی ضد مســلمانان شــد و با شــکلگیری اســرائیل تمامی موازنه قــوای منطقه به هــم ریخت و منطقه را در ناپایداری مســتمر غرق کرد. عنصر دیگر ناپایداری نیز نفت است که نحوه عمل آن تحلیــل جداگانــه میطلبــد، رژیمهای صدام حســین، قذافــی و آلســعود محصول درآمدهای نفتی هســتند کــه بهصورت مســتقیم یا غیر مســتقیم ناپایداری را در منطقه تشدید کردهاند. اکنــون پرســش ایــن اســت کــه چگونــه میتــوان ایــن دو عامــل را از موازنــه قــوای منطقــهای حــذف کــرد تا منطقه روی آرامش ببیند؟ درباره اســرائیل خط مشی پیشــنهادی در ایران که در ســخنان دیــروز رهبر معظم انقاب برای چندمین بار بازتاب داشــت، گویا و روشن اســت. اولین نکتــه محوری طرح ایــران تجزیهناپذی­ری ســرزمین فلســطین از رود اردن تــا دریــای مدیترانــه اســت. این نقاشــیهای عجیــب و غریب و مســخره که در طرحهای مثــاً صلح، وجود شــهرکها با مرزهایی

را درون فلســطین نشان میدهد؛ بیشتر شبیه بازی ماز (خطوط مارپیــچ و گیجکننده) کودکان اســت. و همین یــک نمونــه بهترین دلیل برای مصنوعــی بودن پدیده ایــن حکومــت اســت و نبایــد فلســطین از رود تــا دریــا تجزیه شود. نکتــه دوم نیز تأکید بــر رفراندوم برای اداره فلســطین اســت. رفرانــدوم بــه وســیله همــه شــهروندان اصلــی فلســطین فــارغ از تعلــق دینــی آنــان اســت. رفتــاری پذیرفته شــده در نظام بینالمللی کنونــی که به منزله حاکمیت ملتها است. در خصــوص این دو نکته پرسشــی که مطرح میشــود این اســت کــه این اهــداف چگونه محقق خواهد شــد؟ پاســخ این است راه مقابله با آن همین مقاومت است که ثبات و پایداری آنان را نشانه گرفته و رژیم اسرائیل را زمینگیر کرده اســت. بعاوه همان طور که موشکهای اتمــی نتوانســت رژیــم اتحــاد جماهیــر شــوروی را نگه دارد، هیچ ســاحی نیز قادر به حفظ رژیمی مصنوعی و مخالــف منافع مــردم منطقه نخواهد بــود. بیثباتی فزاینده، زاییده عوامل درونی چنین رژیمهایی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.