سالروز آزادی خرمشهر: روز مقاومت، ایثار و پیروزی

Iran Newspaper - - صفحه اول -

آزادسازی خرمشهر نقطــه عطــف تاریخ جنــــــگ تحمیـــــل­ی اســـــــت­کبار عــــــــل­یه مـــــــــ­لت مســلمان ایــران اســت. با فتح خرمشــــــ­ـهر میــدان جنـــــــگ بــه نفـــــــع رزمندگــــ­ان ایرانــــی تغییــر اساســی پیــدا کــرد. پیــروزی ایــران در نبرد خرمشــهر تنهــا یــک توفیــق نظامــی نبــود بلکــه نمایانگــر قدرت الهــی و نیروی معنوی بود که در نهایت شکســت دشــمن را با تمامــی ظرفیتهــا و اقدامــات رقم زد. سرچشــمه واقعــی قــدرت مقاومــت و پیــروزی در جنگ با متجــاوزان و آزادی خرمشــهر، عاوه بر ایمــان و اراده ملت و رهبــری مقتــدر، ســرمایه اجتماعــی و همبســتگی عظیــم ملتی بــود که هدف خود را شکســت دشــمن و بیرون راندن آن از خاک وطن میدید. قــدرت عظیــم معنوی و روحیــه واالی ایثار و شــهادت؛ بســیج گســترده مردم در صحنــه نبــرد و حمایتهــای مــادی و معنــوی آحــاد جامعــه از دفــاع را بهدنبــال داشــت. ایــن روحیــه معنوی و الهــی، بهمصــداق آیــه شــریفه قــرآن کریــم: «اذا جــاء نصراهلل والفتــح» و در پیامــی کــه بنیانگــذا­ر انقاب اســامی، امــام خمینــی(ره) بــه مناســبت آزادی خرمشهر، صادر کردند و ...

رئیس بنیاد شهید و جانبازان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.