ویروس امریکایی تحریم و ویروس کرونا، نمی توانند ملت بزرگ ایران را به زانو در آورند

Iran Newspaper - - صفحه اول -

- میزان برداشت روزانه گاز از پارسجنوبی از 280 میلیون مترمکعب در سال 92 به 007میلیون مترمکعب رسیده است - دستور روحانی به وزیر اقتصاد : باید بازار بورس و سرمایه به یک تعادل اطمینانبخش برسد - دستور روحانی به رئیس سازمان برنامه : 30 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژههای زیرساختی کشور بویژه در حوزه حملونقل تا پایان خرداد ماه تأمین شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.